1990

25. januára 1990

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa znovu rozhodli pre Boha a aby ste si vybrali Boha pred všetkým a nad všetko, aby mohol konať vo vašom živote zázraky a aby sa zo dňa na deň váš život stával radosťou s ním. Preto, deti moje, modlite sa a nedovoľte satanovi, aby pôsobil vo vašom živote cez nedorozumenia, nepochopenia a neprijatia jedny druhých. Modlite sa, aby ste pochopili veľkosť a krásu daru života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1990

„Drahé deti! Pozývam vás k odovzdanosti Bohu. V tomto čase si zvlášť prajem, aby ste sa zriekli vecí, ku ktorým ste sa pripútali a ktoré škodia vášmu duchovnému životu. Preto, deti moje, rozhodnite sa úplne pre Boha a nedovoľte satanovi, aby vstúpil do vášho života prostredníctvom tých vecí, ktoré škodia vám i vášmu duchovnému životu. Deti moje, Boh sa vám ponúka v úplnosti a môžete ho objaviť a spoznať iba v modlitbe. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1990

„Drahé deti! Ja som s vami, hoci si to neuvedomujete. Chcem vás ochrániť pred všetkým, čo vám satan ponúka a cez čo vás chce zničiť. Ako som nosila Ježiša vo svojom lone, tak aj vás, drahé deti, chcem priviesť k svätosti. Boh vás chce zachrániť, a preto vám posiela posolstvá prostredníctvom ľudí, prírody a mnohých vecí, ktoré vám môžu len pomôcť, aby ste pochopili, že musíte zmeniť smer svojho života. Preto, deti moje, pochopte veľkosť daru, ktorý vám Boh dáva skrze mňa, aby som vás chránila svojím plášťom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1990

„Dnes vás pozývam, aby ste s vážnosťou prijali a začali žiť posolstvá, ktoré vám dávam. Ja som s vami. A želám si, drahé deti, aby každý z vás bol čo najbližšie môjmu Srdcu. Preto, deti moje, modlite sa a hľadajte vo svojom živote Božiu vôľu. Želám si, aby každý z vás našiel cestu svätosti a aby na tej ceste rástol k večnosti. Budem sa za vás modliť a prihovárať u Boha, aby ste pochopili veľkosť tohto daru, ktorý mi Boh dáva, že môžem byť s vami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1990

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa s vážnosťou rozhodli prežívať túto novénu (k Duchu Svätému). Zasväťte čas modlitbe a obete. Ja som s vami a chcem vám pomôcť, aby ste rástli v zriekaní a umŕtvovaní, a tak mohli pochopiť krásu života tých ľudí, ktorí sa mi osobitným spôsobom darujú. Drahé deti, Boh vás deň čo deň žehná a želá si premenu vášho života. Preto sa modlite, aby ste mali silu zmeniť svoj život. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1990

„Drahé deti! Dnes vám chcem poďakovať za všetky obety a za všetky modlitby. Žehnám vás svojím osobitným materinským požehnaním. Pozývam vás, aby ste sa všetci rozhodli pre Boha a aby ste deň čo deň v modlitbe odkrývali jeho vôľu. Chcem vás, drahé deti, pozvať k úplnému obráteniu, aby vo vašich srdciach bola radosť. Som šťastná, že ste tu dnes v takom veľkom počte. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 1990

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k pokoju. Prišla som sem ako Kráľovná pokoja a chcem vás obohatiť svojím materinským pokojom. Drahé deti, milujem vás a chcem vás všetkých priviesť k pokoju, ktorý len Boh dáva a ktorý obohacuje každé srdce. Pozývam vás, aby ste sa stali nositeľmi a svedkami môjho pokoja v tomto nepokojnom svete. Pokoj nech zavládne v celom svete, ktorý je nepokojný a túži po pokoji. Žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1990

„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať, aby ste s vážnosťou prijali a vnášali do života posolstvá, ktoré vám dávam. Vy viete, deti moje, že som s vami a že vás chcem viesť do neba istou cestou, ktorá je pekná pre tých, ktorí ju objavia v modlitbe. Preto, deti moje, nezabudnite, že posolstvá, ktoré vám dávam, treba žiť vo vašom každodennom živote, aby ste mohli povedať: Prijal som posolstvá a pokúsil som sa ich žiť! Drahé deti, chránim vás svojimi modlitbami k nebeskému Otcovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1990

„Drahé deti! Pozývam vás k modlitbe srdcom, aby vaša modlitba bola rozhovorom s Bohom. Želám si, aby každý z vás zasvätil viac času Bohu. Satan je silný a chce vás zničiť a rozličnými spôsobmi podviesť. Preto, drahé deti moje, modlite sa každý deň, aby váš život bol dobrý pre vás a pre všetkých, ktorých stretnete. Som s vami a ochraňujem vás, hoci chce satan zničiť moje plány a zastaviť priania nebeského Otca, ktoré tu chce uskutočniť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1990

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa osobitným spôsobom modlili, prinášali obety a dobré skutky za pokoj vo svete. Satan je silný a všetkými silami chce zničiť pokoj, ktorý prichádza od Boha. Preto, drahé deti, modlite sa so mnou zvlášť za pokoj. Som s vami a chcem vám pomôcť svojimi modlitbami a chcem vás viesť cestou pokoja. Žehnám vás svojím materinským požehnaním. Nezabudnite žiť posolstvá pokoja! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1990

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s láskou a z lásky ku mne a k svojim a mojim bratom a sestrám konali skutky milosrdenstva. Drahé deti, všetko, čo robíte druhým, robte s veľkou radosťou a pokorou voči Bohu. Som s vami a deň čo deň predkladám Bohu vaše obety a modlitby za spásu sveta. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1990

„Drahé deti! Dnes vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Drahé deti, bez pokoja nemôžete prežiť narodenie malého Ježiša ani dnes, ani vo svojom každodennom živote. Preto proste Pána pokoja, aby vás chránil svojím plášťom a aby vám pomohol pochopiť veľkosť a vážnosť pokoja vo vašich srdciach. Tak budete môcť šíriť pokoj zo svojho srdca do celého sveta. Som s vami a prihováram sa za vás u Boha. Modlite sa, pretože satan chce zmariť moje plány pokoja. Zmierte sa a pomôžte svojimi životmi, aby na celom svete zavládol pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1989

Ďalej

1991