2012

25. januára 2012

„Drahé deti! S radosťou vás aj dnes pozývam: otvorte svoje srdcia a počúvajte moje pozvanie. Znovu vás chcem priblížiť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, kde nájdete útočište a pokoj. Otvorte sa modlitbe, kým sa vám ona nestane radosťou. Skrze modlitbu Najvyšší vám chce dať hojnosť milosti a vy sa stanete mojimi vystretými rukami v tomto nepokojnom svete, ktorý túži po pokoji. Deti moje, svojimi životmi dosvedčujte vieru a modlite sa, aby viera zo dňa na deň rástla vo vašich srdciach. Ja som s vami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2012

„Drahé deti! V tomto čase vás osobitným spôsobom pozývam: modlite sa srdcom. Deti moje, veľa rozprávate a málo sa modlíte. Čítajte, rozjímajte nad Svätým písmom a slová, ktoré sú v ňom napísané, nech sa vám stanú životom. Ja vás povzbudzujem a milujem, aby ste v Bohu našli svoj pokoj a radosť žitia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2012

„Drahé deti! Aj dnes vám chcem s radosťou dať svoje materinské požehnanie a pozvať vás k modlitbe. Nech sa vám modlitba stane potrebou, aby ste každý deň rástli vo svätosti. Deti moje, viac pracujte na svojom obrátení, lebo ste ďaleko. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2012

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Deti moje, nech sa vaše srdce otvorí Bohu tak ako kvet teplu slnka. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2012

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k obráteniu a svätosti. Boh vám chce dať radosť a pokoj prostredníctvom modlitby, ale vy, deti moje, ste ešte ďaleko, naviazaní na zem a pozemské veci. Preto vás pozývam, aby ste znovu otvorili svoje srdcia a pohľad k Bohu a Božím veciam. A radosť i pokoj zavládne vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2012

„Drahé deti! S veľkou nádejou v srdci aj dnes vás pozývam k modlitbe. Deti moje, ak sa modlíte, ste so mnou a hľadáte vôľu môjho Syna a žijete ju. Buďte otvorení a prežívajte modlitbu a v každom okamihu, nech sa vám stane korením a radosťou vašej duše. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých u svojho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2012

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k dobru. Buďte nositeľmi pokoja a dobroty v tomto svete. Proste Boha, nech vám dá silu, aby vo vašom srdci a živote vždy vládli nádej a hrdosť, pretože ste Božie deti a nositelia jeho nádeje tomuto svetu, ktorý je bez radosti v srdci a bez budúcnosti, pretože nemá otvorené srdce pre Boha, ktorý je vašou spásou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2012

„Drahé deti! Aj dnes sa s nádejou v srdci modlím za vás a ďakujem Najvyššiemu za každého z vás, ktorí žijete srdcom moje posolstvá. Ďakujte Božej láske, že môžem milovať každého z vás a viesť vás cez moje Nepoškvrnené Srdce k obráteniu. Otvorte svoje srdcia a rozhodnite sa pre svätosť a nádej zrodí radosť vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2012

„Drahé deti! Keď pozeráte na bohatstvo farieb v prírode, ktoré vám dáva Najvyšší, otvorte srdce a s vďačnosťou sa modlite za všetko to dobro, ktoré máte, a povedzte: tu som stvorený pre večnosť. A túžte po nebeských veciach, pretože Boh vás miluje nesmiernou láskou. Preto vám dal aj mňa, aby som vám povedala: len v Bohu je váš pokoj i nádej, drahé deti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2012

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly. Obnovte pôst a modlitbu, lebo satan je ľstivý a priťahuje mnohé srdcia k hriechu a do záhuby. Deti moje, pozývam vás ku svätosti a aby ste žili v milosti. Klaňajte sa môjmu Synovi, nech vás on naplní svojím pokojom a láskou, po ktorých túžite. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2012

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste obnovili modlitbu. Otvorte sa svätej spovedi, aby každý z vás prijal celým srdcom moje pozvanie. Som s vami a chránim vás od priepasti hriechu a vy sa musíte otvoriť ceste obrátenia a svätosti, aby vaše srdce horelo láskou k Bohu. Dajte mu čas a on sa vám daruje, a tak objavíte v Božej vôli lásku a radosť žitia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2012

Panna Mária prišla s malým Ježišom v náručí a nedala posolstvo, ale Dieťa Ježiš prehovoril a povedal: „Ja som váš pokoj, žite moje prikázania.“ Panna Mária a Dieťa Ježiš nás spoločne požehnali znakom kríža.

Predchádzajúce

2011

Ďalej

19.Medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry 2018 (Fotogaléria)