2011

25. januára 2011

„Drahé deti! Aj dnes som s vami a pozerám na vás i žehnám vás a nestrácam nádej, že sa tento svet premení k dobru a že pokoj zavládne v srdciach ľudí. Radosť zavládne vo svete, pretože ste sa otvorili môjmu pozvaniu i Božej láske. Duch Svätý premieňa mnohých, ktorí povedali áno. Preto vám chcem povedať: ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2011

„Drahé deti! Príroda sa prebúdza a na konároch vidno prvé púčiky, ktoré prinesú prekrásne kvety a plody. Želám si, aby ste aj vy, deti moje, pracovali na svojom obrátení a aby ste boli tí, ktorí svedčia svojím životom, aby sa váš príklad stal pre druhých znamením a podnetom k obráteniu. Som s vami a pred svojím Synom Ježišom sa prihováram za vaše obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2011

„Drahé deti! Osobitným spôsobom vás chcem dnes pozvať k obráteniu. Nech sa od dnes začne nový život vo vašom srdci. Deti, chcem vidieť vaše „áno“ a nech sa váš život stane radostným prežívaním Božej vôle v každom okamihu vášho života. Osobitným spôsobom vás dnes žehnám svojím materinským požehnaním pokoja, lásky a jednoty v mojom srdci i v srdci môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2011

„Drahé deti! Tak ako príroda dáva najkrajšie farby roka, aj ja vás pozývam, aby ste svojím životom svedčili a pomáhali druhým priblížiť sa môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby plameň lásky k Najvyššiemu vyklíčil v ich srdciach. Som s vami a neustále prosím za vás, aby sa váš život stal odrazom raja tu na zemi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2011

„Drahé deti! Moja modlitba je dnes za vás všetkých, ktorí žiadate milosť obrátenia. Klopete na dvere môjho Srdca, avšak bez nádeje a modlitby, v hriechu a bez sviatosti zmierenia s Bohom. Zanechajte hriech a rozhodnite sa, deti moje, pre svätosť. Len tak vám môžem pomôcť a vypočuť vaše modlitby a žiadať príhovor pred Najvyšším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2011

„Drahé deti! Ďakujte so mnou Najvyššiemu za moju prítomnosť medzi vami. Moje srdce sa raduje, keď vidí lásku a radosť pri prežívaní mojich posolstiev. Mnohí ste odpovedali, ale čakám a hľadám všetky ospalé srdcia, aby sa prebudili zo sna nevery. Deti moje, ešte viac sa priblížte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby som vás všetkých mohla viesť k večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2011

„Drahé deti! Nech sa vám tento čas stane časom modlitby a ticha. Nech si oddýchne vaše telo i duch, nech zotrvajú v Božej láske. Dovoľte mi, deti moje, aby som vás viedla. Otvorte svoje srdcia Duchu Svätému, aby všetko dobro, čo je vo vás, prekvitalo a prinieslo stonásobné ovocie. Začnite aj ukončite deň modlitbou srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2011

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili na moje úmysly, pretože satan chce zničiť môj plán. Tu som začala s touto farnosťou a pozvala som celý svet. Mnohí to prijali, ale obrovský je počet tých, ktorí nechcú ani počuť ani prijať moje pozvanie. Preto vy, ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní a rozhodní. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2011

„Drahé deti! Pozývam vás, aby sa tento čas stal pre vás všetkých časom svedectva. Vy, ktorí žijete v Božej láske a zakúsili ste jeho dary, dosvedčujte ich svojimi slovami aj životom, aby boli pre druhých na radosť a povzbudenie vo viere. Som s vami a neustále sa prihováram pred Bohom za vás všetkých, aby vaša viera bola stále živá a radostná a v Božej láske. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2011

„Drahé deti! Pozerám na vás a vo vašich srdciach nevidím radosť. Dnes vám chcem dať radosť Zmŕtvychvstalého, aby vás on viedol a objal svojou láskou a nežnosťou. Milujem vás a neprestajne prosím za vaše obrátenie pred svojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2011

„Drahé deti! Dnes vám chcem dať nádej i radosť. Všetko, čo je okolo vás, deti moje, vás vedie k pozemským veciam. A ja vás chcem viesť k času milosti, aby ste cez tento čas boli čo najbližšie môjmu Synovi, aby vás on mohol viesť ku svojej láske a k večnému životu, po ktorom túži každé srdce. Vy, deti moje, modlite sa a nech sa vám tento čas stane milostivým pre vašu dušu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2011

„Drahé deti! Aj dnes vám prinášam v náručí svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Modlite sa, deti moje, a vydávajte svedectvo, aby v každom srdci zavládol nie ľudský, ale Boží pokoj, ktorý nemôže nikto zničiť. To je ten pokoj v srdci, ktorý Boh dáva tým, ktorých miluje. Vy všetci ste skrze krst osobitným spôsobom pozvaní a milovaní, preto vydávajte svedectvo a modlite sa, aby ste boli mojimi vystretými rukami tomuto svetu, ktorý je smädný po Bohu a po pokoji. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2010

Ďalej

2012