2010

25. januára 2010

„Drahé deti! Nech sa vám tento čas stane časom osobnej modlitby, aby vo vašich srdciach rástlo semeno viery a nech vyrastie do radostného svedectva pre druhých. Som s vami a chcem vás všetkých povzbudiť: vzrastajte a radujte sa v Pánovi, ktorý vás stvoril. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2010

„Drahé deti! V tomto milostivom čase, keď sa aj príroda pripravuje, aby vydala najkrajšie farby v roku, pozývam vás, deti moje, otvorte svoje srdcia Bohu Stvoriteľovi, aby vás on premenil a sformoval na svoj obraz, aby sa všetko dobro, ktoré zaspalo vo vašom srdci, prebudilo k novému životu a túžbe po večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2010

„Drahé deti! Aj dnes vás chcem všetkých pozvať, aby ste boli silní v modlitbe a aj vo chvíľach, keď vás napadnú pokušenia. Žite v radosti a pokore svoje kresťanské povolanie a všetkým vydávajte svedectvo. Som s vami a všetkých vás prinášam pred svojho Syna Ježiša. On bude vašou silou a podporou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2010

„Drahé deti! V tomto čase, keď sa osobitným spôsobom modlíte a žiadate o môj príhovor, pozývam vás, deti moje, modlite sa, aby som vám cez vaše modlitby mohla pomôcť, aby sa čím viac sŕdc otvorilo mojim posolstvám. Modlite sa na moje úmysly. Som s vami a prihováram sa pred svojím Synom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2010

„Drahé deti! Boh vám dal milosť, aby ste žili a chránili všetko dobro, čo je vo vás a okolo vás, a aby ste podnecovali druhých, aby boli lepší a svätejší. Ale ani satan nespí a cez modernizmus vás odkláňa a vedie na svoju cestu. Preto, deti moje, v láske k môjmu Nepoškvrnenému srdcu milujte Boha nadovšetko a žite jeho prikázania. Tak bude mať váš život zmysel a pokoj zavládne na zemi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2010

„Drahé deti! S radosťou vás všetkých pozývam: žite moje posolstvá s radosťou, len tak, deti moje, môžete byť bližšie môjmu Synovi. Chcem vás všetkých viesť len k nemu a v ňom nájdete skutočný pokoj a radosť vášho srdca. Všetkých vás žehnám a milujem nesmiernou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2010

„Drahé deti! Znovu vás pozývam: nasledujte ma s radosťou. Všetkých vás chcem viesť k môjmu Synovi a vášmu Spasiteľovi. Neuvedomujete si, že bez neho nemáte radosť a pokoj, a ani budúcnosť ani večný život. Preto deti moje, využite tento čas radostnej modlitby a odovzdania. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2010

„Drahé deti! S veľkou radosťou aj dnes vás chcem znovu pozvať: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Nech sa vám tento čas stane časom osobnej modlitby. Počas dňa si nájdite miesto, kde sa budete sústredene s radosťou modliť. Milujem vás a všetkých vás žehnám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2010

„Drahé deti! Dnes som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním pokoja a nabádam vás, aby ste ešte viac žili svoj život viery, pretože ste ešte slabí a nie ste pokorní. Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste menej rozprávali a viac pracovali na svojom osobnom obrátení, aby vaše svedectvo prinášalo plody. A nech sa váš život stane ustavičnou modlitbou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2010

„Drahé deti! Tento čas nech sa vám stane časom modlitby. Moje pozvanie, deti moje, chce byť pre vás pozvaním, aby ste sa rozhodli nasledovať cestu obrátenia, preto sa modlite a žiadajte o príhovor všetkých svätých. Nech vám oni budú príkladom a povzbudením i radosťou pre večný život. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2010

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím vo vašom srdci smrť bez nádeje, nepokoj a hlad. Nieto modlitby ani dôvery v Boha, preto mi Najvyšší dovoľuje, aby som vám priniesla nádej a radosť. Otvorte sa. Otvorte svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu a on vám dá všetko, čo potrebujete a naplní vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj a vaša nádej. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2010

„Drahé deti! Ja a môj Syn Ježiš vám dnes chceme dať hojnosť radosti i pokoja, aby sa každý z vás stal radostným nositeľom a svedkom pokoja a radosti v miestach, kde žijete. Deti moje, buďte požehnaním a buďte pokojom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2009

Ďalej

2011