2013

25. januára 2013

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech sa vaša modlitba stane mocnou ako živý kameň, až kým sa svojimi životmi nestanete svedkami. Vydávajte svedectvo o kráse vašej viery. Som s vami a prihováram sa pred mojím Synom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2013

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Hriech vás priťahuje k pozemským veciam, avšak ja som vás prišla viesť k svätosti a Božím veciam. Ale vy bojujete a strácate svoje sily v boji s dobrým a zlým, čo je vo vás. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou a váš život jednoduchým kráčaním k Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2013

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste vzali do rúk kríž môjho milovaného Syna Ježiša a rozmýšľali o jeho utrpení a smrti. Nech sú vaše utrpenia zjednotené v jeho utrpení a láska zvíťazí. Pretože on, ktorý je láska dal seba samého z lásky, aby spasil každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým láska a pokoj nezavládnu vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2013

„Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, iba sa modlite, kým sa vaše srdce neotvorí vo viere ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Toto je čas milosti, ktorý vám Boh dáva skrze moju prítomnosť, ale vy ste ďaleko od môjho srdca. Preto vás pozývam k osobnému obráteniu a rodinnej modlitbe. Nech je Sväte písmo pre vás vždy povzbudením. Všetkých vás žehnám mojim materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2013

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli silní a rozhodní vo viere a modlitbe, až kým vaše modlitby nebudú tak silné, že otvoria Srdce môjho milovaného Syna Ježiša. Modlite sa, deti moje, modlite sa bez prestania, až kým sa vaše srdce neotvorí Božej láske. Ja som s vami a prihováram sa za vás a modlím sa za vaše obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2013

„Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých milujem a pozývam vás, priblížte sa môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás mohla ešte viac priblížiť môjmu Synovi Ježišovi, aby vám on dal svoj pokoj a lásku, ktoré sú pokrmom pre každého z vás. Otvorte sa, deti moje, modlitbe, otvorte sa mojej láske. Ja som vaša matka a nemôžem vás nechať samé v blúdení a hriechu. Deti moje, vy ste pozvaní, aby ste boli mojimi deťmi, mojimi milovanými deťmi, aby som vás všetkých mohla odovzdať môjmu Synovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2013

„Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých pozývam, aby ste žili svoju vieru a dosvedčovali ju srdcom aj príkladom v každej forme. Rozhodnite sa, deti moje, že sa vzdialite od hriechu a pokušenia, a nech je vo vašich srdciach radosť a láska ku svätosti. Deti moje, ja vás milujem a sprevádzam vás svojím príhovorom pred Najvyšším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2013

„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť byť s vami a viesť vás k obráteniu. Každý deň rozsievam a pozývam vás k obráteniu, aby ste boli modlitbou, pokojom, láskou, zrnom, ktoré odumierajúc prináša stonásobnú úrodu. Drahé deti, nechcem, aby ste sa kajali za všetko to, čo ste mohli a nechceli. Preto, deti moje, znovu s nadšením povedzte: „Chcem byť znamením pre druhých.“ Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2013

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech váš vzťah s modlitbou bude každodenný. Modlitba koná zázraky vo vás i skrze vás. Preto, deti moje, nech sa vám modlitba stane radosťou. Potom bude váš vzťah k životu hlbší a otvorenejší a pochopíte, že život je dar pre každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2013

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Modlitba koná zázraky vo vás aj skrze vás. Preto, deti moje, v jednoduchosti srdca žiadajte od Najvyššieho, aby vám dal silu byť Božími deťmi a nie, aby satan s vami triasol ako vietor s konármi. Deti moje, znovu sa rozhodnite pre Boha a hľadajte iba jeho vôľu, a potom v ňom nájdete radosť a pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2013

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Deti moje, do hĺbky otvorte dvere srdca modlitbe – modlitbe srdcom. Potom bude môcť Najvyšší pôsobiť na vašu slobodu a začne obrátenie. Viera sa stane pevnou a budete môcť celým srdcom povedať: „Môj Boh, moje všetko“. Pochopíte, deti moje, že tu na zemi je všetko pominuteľné. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2013

„Drahé deti! Prinášam vám Kráľa pokoja, aby vám on dal svoj pokoj. Vy, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ovocie modlitby bude vidieť na tvárach ľudí, ktorí sa rozhodli pre Boha a jeho kráľovstvo. Ja so svojím Synom Ježišom vás všetkých žehnám požehnaním pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

19.Medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry 2018 (Fotogaléria)

Ďalej

2014