2014

25. januára 2014

„Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby odblesk vašej modlitby vplýval na tých, ktorých stretnete. Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách a čítajte ho, aby slová pokoja začali prúdiť vo vašich srdciach. Modlím sa s vami i za vás, deti moje, aby ste sa deň čo deň stali ešte viac otvorení Božej vôli. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2014

„Drahé deti! Vidíte, počujete, cítite, že v srdciach mnohých ľudí niet Boha. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj. Deti moje, vy sa modlite, žite Božie prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého počiatku povedali „áno“ môjmu pozvaniu. Vydávajte svedectvo o Bohu i mojej prítomnosti a nezabudnite, deti moje, ja som s vami a milujem vás. Deň čo deň vás všetkých odovzdávam môjmu Synovi Ježišovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2014

„Drahé deti! Znovu vás pozývam: Začnite boj proti hriechu ako v prvých dňoch; choďte na spoveď a rozhodnite sa pre svätosť. Božia láska bude cez vás prúdiť do sveta, vo vašich srdciach zavládne pokoj a naplní vás Božie požehnanie. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2014

„Drahé deti! Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú vám Boh dáva skrze mňa, tak ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Buďte modlitbou a láskou pre všetkých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých pred mojím Synom Ježišom a milujem vás nesmiernou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2014

„Drahé deti! Modlite sa a buďte si vedomí, že bez Boha ste prachom. Preto obráťte svoje myšlienky a srdcia k Bohu a modlitbe. Dôverujte jeho láske. Deti moje, v Božom Duchu ste vy všetci pozvaní byť svedkami. Vy ste vzácni a ja vás, deti moje, pozývam k svätosti, k večnému životu. Buďte si preto vedomí, že tento život je pominuteľný. Milujem vás a pozývam vás k novému životu obrátenia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2014

„Drahé deti! Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami a v modlitbe vás viedla k ceste pokoja. Vaše srdce a duša žíznia po pokoji i láske, po Bohu a jeho radosti. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa a v modlitbe odkryjete múdrosť žitia. Všetkých vás žehnám a prihováram sa za každého z vás pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2014

„Drahé deti! Neuvedomujete si, aké milosti žijete v tomto čase, v ktorom vám Najvyšší dáva znamenia, aby ste sa otvorili a obrátili. Vráťte sa k Bohu a modlitbe a nech vo vašich srdciach, rodinách a spoločenstvách zavládne modlitba, aby vás Duch Svätý viedol a podnecoval, aby ste boli každým dňom otvorenejší pre Božiu vôľu a jeho plán pre každého z vás. Som s vami a so svätými a  anjelmi sa prihováram za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2014

„Drahé deti! Modlite sa na moje úmysly, lebo satan chce zničiť môj plán, ktorý tu mám a ukradnúť vám pokoj. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Boh cez každého z vás mohol pôsobiť. Nech sú vaše srdcia otvorené Božej vôli. Milujem vás a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2014

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste aj vy boli ako hviezdy, ktoré svojou žiarou dávajú druhým svetlo a krásu, aby sa radovali. Deti moje, buďte aj vy žiarou, krásou, radosťou a pokojom a hlavne modlitbou pre všetkých, ktorí sú ďaleko od mojej lásky a lásky môjho Syna Ježiša. Deti moje, vydávajte o svojej viere a modlitbe svedectvo v radosti, v radosti viery, ktorá je vo vašich srdciach a modlite sa za pokoj, ktorý je vzácnym darom od Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2014

„Drahé deti! Modlite sa v tomto milostivom čase a proste o príhovor všetkých svätých, ktorí sú už vo svetle. Nech sú deň čo deň pre vás príkladom a povzbudením na ceste vášho obrátenia. Deti moje, uvedomte si, že váš život je krátky a pominuteľný. Preto túžte po večnosti a pripravujte vaše srdcia v modlitbe. Ja som s vami a za každého z vás sa prihováram pred mojím Synom, zvlášť za tých, ktorí sa zasvätili mne a môjmu Synovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2014

„Drahé deti! Zvlášť dnes vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, deti moje, aby ste pochopili, kto ste a kam máte ísť. Buďte nositeľmi radostnej zvesti a ľuďmi nádeje. Buďte láskou pre všetkých tých, ktorí sú bez lásky. Deti moje, len ak sa modlíte a budete otvorení Božej vôli, Bohu, ktorý vás chce viesť k večnému životu, budete všetkým a všetko uskutočníte. Ja som s vami a prihováram sa za vás deň čo deň u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2014

„Drahé deti! Aj dnes vám v náručí prinášam svojho Syna Ježiša a žiadam od neho pokoj pre vás a pokoj medzi vami. Modlite sa a klaňajte sa môjmu Synovi, aby do vašich sŕdc vstúpil jeho pokoj a radosť. Modlím sa za vás, aby ste boli čoraz viac otvorení modlitbe. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.„

Predchádzajúce

2013

Ďalej

2015