2015

25. januára 2015

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, žite v modlitbe svoje povolanie. Teraz ako nikdy predtým chce Satan svojim nákazlivým vetrom nenávisti a nepokoja udusiť človeka a jeho dušu. V mnohých srdciach niet radosti, pretože niet Boha ani modlitby. Nenávisť a vojna rastú zo dňa na deň. Pozývam vás, deti moje, znovu s nadšením začnite púť svätosti a lásky, pretože ja som kvôli tomu prišla medzi vás. Spoločne buďme láskou a odpustením pre všetkých tých, ktorí vedia a chcú milovať len ľudskou láskou, a nie tou nesmiernou Božou láskou, ku ktorej nás pozýva Boh. Deti moje, vždy majte v srdci nádej v lepší zajtrajšok. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2015

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam: Viac sa modlite a menej rozprávajte. V modlitbe hľadajte Božiu vôľu a žite podľa prikázaní, ku ktorým vás pozýva Boh. Som s vami a s vami sa modlím. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2015

„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dovoľuje, aby som bola s vami a viedla vás na ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa zatvorili milosti a stali sa hluché na moje pozvanie. Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti pokušeniam a všetkým zlým plánom, ktoré vám diabol ponúka cez modernizmus. Buďte silní v modlitbe a s krížom v rukách sa modlite, aby vás zlo nevyužilo a nezvíťazilo vo vás. Som s vami a modlím sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2015

„Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vás viedla k spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený zo všetkých pozemských vecí. Vy, deti moje, modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on premenil a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby ste boli silní v tomto boji proti zlu. Som s vami a prihováram sa za vás pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2015

„Drahé deti! Aj dnes som s vami a s radosťou vás všetkých pozývam: modlite sa a verte v silu modlitby. Otvorte svoje srdcia, deti moje, aby vás Boh naplnil svojou láskou a vy budete radosťou pre druhých. Vaše svedectvo bude silné a všetko, čo robíte bude popretkávané Božou nežnosťou. Som s vami a modlím sa za vás a vaše obrátenie, až kým nedáte Boha na prvé miesto. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2015

„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, aby som vás mohla milovať a pozývať k obráteniu. Deti moje, nech Boh bude vaším zajtrajškom, nie vojna a nepokoj, nie smútok, ale radosť a pokoj musí zavládnuť v srdci každého človeka, ale bez Boha pokoj nikdy nenájdete. Deti moje, preto sa vráťte k Bohu a modlitbe, aby vaše srdce spievalo radosťou. Som s vami a milujem vás nesmiernou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2015

„Drahé deti! S radosťou som aj dnes s vami a všetkých vás pozývam, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste pochopili lásku, ktorú mám pre vás. Deti moje, moja láska je silnejšia ako zlo, preto sa priblížte Bohu, aby ste pocítili moju radosť v Bohu. Bez Boha, deti moje, nemáte budúcnosť, nemáte nádej ani spásu, preto zanechajte zlo a vyberte si dobro. Som s vami a  prihováram sa s vami u Boha za všetky vaše potreby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2015

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste boli modlitbou. Nech sa vám modlitba stane krídlami pre stretnutie s Bohom. Svet sa nachádza v okamihu pokušenia, pretože zabudol a opustil Boha. Preto vy, deti moje, buďte tí, ktorí hľadajú a milujú Boha nadovšetko. Som s vami a vediem vás k svojmu Synovi, ale vy musíte povedať svoje ÁNO v slobode Božích detí. Prihováram sa za vás a milujem vás, deti moje, nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2015

„Drahé deti! Aj dnes prosím Ducha Svätého, aby naplnil vaše srdcia pevnou vierou. Modlitba a viera  naplní vaše srdcia láskou a radosťou a stanete sa znakom pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha. Deti moje, navzájom sa povzbudzujte k modlitbe srdcom, aby modlitba naplnila váš život a takto každým dňom, deti moje, budete predovšetkým svedkami slúženia: Bohu v adorácii a blížnemu v núdzi. Som  s vami a prihováram sa za všetkých vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2015

„Drahé deti! Moja modlitba je i dnes za vás všetkých, zvlášť za všetkých tých, ktorí si zatvrdili srdcia k môjmu pozvaniu. Žijete v dňoch milosti a neuvedomujete si dary, ktoré vám Boh dáva skrze moju prítomnosť. Deti moje, rozhodnite sa aj dnes pre svätosť a zoberte si príklad zo svätých dnešnej doby a uvidíte, že svätosť  je skutočnosťou pre všetkých vás. Deti moje, radujte sa v láske, lebo ste v Božích očiach neopakovateľní a nezameniteľní, pretože ste Božou radosťou v tomto svete. Vydávajte svedectvo o pokoji, modlitbe a láske. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2015

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa na moje úmysly. Pokoj je v nebezpečenstve, preto, deti moje, modlite sa a buďte nositeľmi pokoja a nádeje v tomto nepokojnom svete, kde satan útočí a pokúša všetkými spôsobmi. Deti moje, buďte pevní v modlitbe a odvážni vo viere. Som s vami a prihováram sa pred mojím Synom Ježišom za všetkých vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2015

„Drahé deti! Aj dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša a z náručia vám dávam jeho pokoj a túžbu po nebi. Modlím sa s vami za pokoj a pozývam vás, aby ste boli pokojom. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2014

Ďalej

2016