2016

25. januára 2016

Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Bez modlitby nemôžete žiť, pretože modlitba je reťaz, ktorá vás približuje k Bohu. Preto, deti moje, v pokore srdca sa vráťte k Bohu a jeho prikázaniam, aby ste z celého srdca mohli povedať: ako na nebi, tak nech bude aj na zemi. Vy ste, deti moje, slobodní, aby ste sa v slobode rozhodli pre Boha alebo proti nemu. Pozrite, kam vás chce satan stiahnuť do hriechu a otroctva. Preto, deti moje, vráťte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť k môjmu Synovi Ježišovi, ktorý je cesta, pravda a život. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2016

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam k obráteniu. Deti moje, milujete málo, modlíte sa ešte menej. Ste stratení a neviete, čo je vašim cieľom. Vezmite kríž, pozerajte sa na Ježiša a nasledujte ho. On sa vám dáva až po smrť na kríži, pretože vás miluje. Deti moje, pozývam vás, vráťte sa k modlitbe srdcom, aby ste v modlitbe našli nádej a zmysel vašej existencie. Ja som s vami a modlím sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2016

„Drahé deti! Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil, aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu. Vy ste, deti moje, chudobní v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš dal svoj život z lásky, aby vás spasil a dal vám večný život. Preto, modlite sa, deti moje, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2016

„Drahé deti! Moje Nepoškvrnené srdce krváca, keď vás vidím v hriechu a v hriešnych návykoch. Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby vám bolo dobre na zemi. Boh vás skrze mňa volá, aby vaše srdcia boli nádejou a radosťou pre všetkých, ktorí sú ďaleko. Nech je moje pozvanie pre vás balzamom pre dušu i srdce, aby ste oslavovali Boha Stvoriteľa, ktorý vás miluje a pozýva k večnosti. Deti moje, život je krátky; vy využite tento čas, aby ste robili dobro. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2016

„Drahé deti! Moja prítomnosť je darom od Boha pre všetkých vás a povzbudením k obráteniu. Satan je silný a chce do vašich sŕdc a myšlienok vniesť zmätok a nepokoj. Preto vy, deti moje, modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol pravou cestou radosti a pokoja. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2016

„Drahé deti! Ďakujte so mnou Bohu za dar, že som s vami. Modlite sa, deti moje, a žite podľa Božích prikázaní, aby vám bolo dobre na zemi. Dnes, v tento deň milosti, vám chcem dať svoje materinské požehnanie pokoja a mojej lásky. Prihováram sa za vás u svojho Syna a pozývam vás vytrvajte v modlitbe, aby som s vami mohla uskutočniť svoj plán. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2016

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím vás stratených i v srdci nemáte modlitbu ani radosť.  Vráťte sa k modlitbe, deti moje, a postavte Boha na prvé miesto a nie človeka. Nestrácajte nádej, ktorú vám prinášam. Deti moje, nech tento čas – každý deň bude pre vás viac hľadaním Boha v tichosti vášho srdca. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2016

„Drahé deti! Dnes chcem s vami zdieľať nebeskú radosť. Vy, deti moje, otvorte brány srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, pokoj i láska, ktorú dáva iba Boh. Deti moje, priveľmi ste pripútaní k zemi a pozemským veciam, preto vás satan váľa ako vietor morské vlny. Preto, nech reťazou vášho života bude modlitba srdcom a poklona môjmu Synovi Ježišovi. Jemu odovzdajte svoju budúcnosť, aby ste v ňom boli pre druhých radosťou a príkladom svojho života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2016

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech sa vám modlitba stane životom. Len tak sa vaše srdce naplní pokojom a radosťou. Boh bude blízko pri vás a vy ho vo svojom srdci pocítite ako priateľa. Budete sa s ním rozprávať ako s niekým koho poznáte a, deti moje, budete mať potrebu svedčiť, pretože Ježiš bude vo vašom srdci a vy budete zjednotení v ňom. Som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2016

„Drahé deti! Dnes vás pozývam: modlite sa za pokoj! Zanechajte sebectvo a žite posolstvá, ktoré vám dávam. Bez nich nemôžete zmeniť svoj život. Žijúc modlitbu budete mať pokoj. Keď budete žiť v pokoji, pocítite potrebu vydávať svedectvo, pretože odkryjete Boha, ktorého teraz cítite vzdialeného. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa a dovoľte Bohu, aby vstúpil do vašich sŕdc. Vráťte sa k pôstu a spovedi, aby ste zvíťazili nad zlom vo vás a okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2016

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k modlitbe. V tomto milostivom čase mi Boh dovolil, aby som vás viedla k svätosti a jednoduchému životu, aby ste v malých veciach odkryli Boha Stvoriteľa, zamilovali sa do neho a aby sa váš život stal vďakou Najvyššiemu za všetko, čo vám dáva. Deti moje, nech je váš život v láske darom pre druhých a Boh vás požehná a vy vydávajte svedectvo nezištne – z lásky k Bohu. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2016

„Drahé deti! S veľkou radosťou vám dnes prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj. Otvorte svoje srdcia, deti moje, a buďte radostní, že ho môžete prijať. Nebo je s vami a bojuje za pokoj vo vašich srdciach, rodinách i vo svete a vy, deti moje, pomôžte svojimi modlitbami, aby sa tak stalo. Žehnám vás s mojím Synom Ježišom a pozývam vás, aby ste nestrácali nádej a aby váš pohľad a srdce vždy boli upriamené na nebo a večnosť. Takto sa otvoríte Bohu a jeho plánom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2015

Ďalej

2017