2017

25. januára 2017

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj – pokoj v ľudských srdciach, pokoj v rodinách a pokoj vo svete. Satan je silný a chce vás všetkých obrátiť proti Bohu, vrátiť vás ku všetkému tomu, čo je ľudské a v srdciach zničiť všetky city k Bohu a Božím veciam. Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti materializmu, modernizmu  a egoizmu, ktorý vám ponúka svet. Deti moje, rozhodnite sa pre svätosť a ja sa  s mojím Synom Ježišom prihováram za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2017

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste svoju vieru hlboko prežívali a prosili Všemohúceho, aby ju posilnil tak, žeby ju búrky a víchrice nemohli zlomiť. Nech koreňmi vašej viery budú modlitba a nádej vo večný život. A už teraz, deti  moje, pracujte na sebe v tomto milostivom čase, v ktorom vám Boh dáva milosť, aby ste sa cez odriekanie a pozvanie k obráteniu stali ľuďmi jasnej a vytrvalej viery a nádeje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2017

“Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu, aby ste prostredníctvom modlitby, pokánia a rozhodnutia pre svätosť začali nový život. Tento jarný čas vás vo vašich myšlienkach a srdciach povzbudzuje k novému životu, k obnove. Preto, deti moje, som s vami, aby som vám pomohla, aby ste v rozhodnosti povedali ÁNO Bohu i Božím prikázaniam. Nie ste sami. Ja som s vami skrze milosť, ktorú mi Najvyšší dáva pre vás i vaše pokolenia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie”.

25. apríla 2017

„Drahé deti! Milujte, modlite sa a vydávajte svedectvo o mojej prítomnosti všetkým tým, ktorí sú ďaleko. Svojím svedectvom a príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou vydávali svedectvo a povzbudzovali všetkých, ktorí sú ďaleko od môjho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2017

„Drahé deti! Najvyšší mi dovolil, aby som vás znovu pozvala k obráteniu. Deti moje, otvorte svoje srdcia pre milosť, ku ktorej ste všetci pozvaní. Buďte svedkami pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Váš život je tu na zemi pominuteľný. Modlite sa, aby ste prostredníctvom modlitby túžili po nebi i nebeských veciach a vaše srdcia budú vidieť všetko inak. Nie ste sami, ja som s vami a prihováram sa za vás pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2017

„Drahé deti! Dnes vám chcem poďakovať za vašu vytrvalosť a pozvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe. Deti moje, modlitba je srdce viery  a nádeje na večný život. Preto, modlite sa srdcom, až kým vaše srdce nebude spievať s vďačnosťou Bohu Stvoriteľovi, ktorý vám dal život. Ja som s vami, deti moje, a prinášam vám svoje materinské požehnanie pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.”

25. júla 2017

„Drahé deti! Buďte modlitbou a odrazom Božej lásky pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a Božích prikázaní. Deti moje, buďte verní a rozhodní v obrátení. Pracujte na sebe, aby svätosť života bola pre vás pravdou. Modlitbou sa povzbudzujte v dobre, aby váš život na zemi bol príjemnejší. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2017

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli ľuďmi modlitby. Modlite sa, až kým sa modlitba nestane pre vás radosťou a stretnutím s Najvyšším. On premení vaše srdce a vy sa stanete ľuďmi lásky a pokoja. Nezabudnite, deti moje, že satan je silný a chce vás odvrátiť od modlitby. Nezabudnite, že modlitba je tajomný kľúč stretnutia s Bohom. Preto som s vami, aby som vás viedla. Nevzdajte sa modlitby. Ďakujem vám že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2017

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli veľkodušní v zriekaní, pôste a modlitbe za všetkých tých, ktorí sú v pokušení a sú vašimi bratmi a sestrami. Zvlášť vás prosím, aby ste sa modlili za kňazov i za všetkých zasvätených, aby ešte vrúcnejšie milovali Ježiša, aby Duch Svätý naplnil ich srdcia radosťou, aby vydávali svedectvo o nebi a nebeských tajomstvách. Mnohé duše sú v hriechu, pretože niet tých, ktorí sa obetujú a modlia za ich obrátenie. Som s vami a modlím sa za vás, aby vaše srdcia boli naplnené radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2017

„Drahé deti! pozývam vás, aby ste v tomto milostivom čase boli modlitbou. Všetci máte problémy, ťažkosti, utrpenia i nepokoje. Nech sú svätí pre vás vzorom a povzbudením k svätosti. Boh vám bude blízko a vy budete obnovení pri hľadaní osobného obrátenia. Viera vám bude nádejou a radosť zavládne vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2017

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe. Modlite sa a hľadajte pokoj, deti moje. On, ktorý prišiel sem na zem, aby vám dal svoj pokoj bez rozdielu kto ste a čo ste. On, môj syn, váš brat, vás skrze mňa pozýva k obráteniu, pretože bez Boha nemáte budúcnosť ani večný život. Preto verte a modlite sa, a žite v milosti a očakávaní vášho osobného stretnutia s ním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2017

„Drahé deti! Dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Všetkých vás pozývam, deti moje, aby ste žili a svedčili o milostiach a daroch, ktoré ste prijali. Nebojte sa! Modlite sa, aby vám Duch Svätý dal silu byť radostnými svedkami a ľuďmi pokoja a nádeje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2016

Ďalej

2018