2018

25. januára 2018

„Drahé deti! Nech je tento čas pre vás časom modlitby, aby skrze modlitbu Duch Svätý zostúpil na vás a dal vám obrátenie. Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté písmo, aby ste cez svedectvá aj vy boli bližšie k Bohu. Deti moje, hľadajte nadovšetko Boha a Božie veci, a pozemské ponechajte zemi, pretože satan vás priťahuje k prachu a hriechu. Vy ste pozvaní k svätosti a stvorení pre nebo. Preto hľadajte nebo a nebeské veci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2018

„Drahé deti! V tomto milostivom čase všetkých vás pozývam, aby ste sa otvorili a žili prikázania, ktoré vám Boh dal, aby vás viedli prostredníctvom sviatostí na ceste obrátenia. Svet a svetské pokušenia vás vystavujú skúškam, ale vy, deti moje, pozerajte na Božie stvorenia, ktoré vám ON dal v kráse a pokore a, deti moje, milujte Boha nadovšetko a on vás povedie cestou spásy. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“

25. marca 2018

„Drahé deti ! Pozývam vás, aby ste boli so mnou v modlitbe v tomto milostivom čase, keď tma bojuje proti svetlu. Modlite sa, deti moje, spovedajte sa a začnite nový život v milosti. Rozhodnite sa pre Boha a on vás povedie k svätosti a kríž sa vám stane znakom víťazstva a nádeje. Buďte hrdí na to, že ste pokrstení a vo svojom srdci vďační, že ste súčasťou Božieho plánu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2018

„Drahé deti! Dnes vás pozývam , aby ste svoj nový život žili s Ježišom. Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste v životných skúškach boli vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože vás Ježiš svojimi ranami spasil a zmŕtvychvstaním dal nový život. Modlite sa, deti moje, a nestrácajte nádej. Vo vašich srdciach nech je radosť a pokoj a vydávajte svedectvo radosti, že ste moji. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2018

„Drahé deti! V tomto nepokojnom čase vás pozývam, aby ste mali viac dôvery v Boha, ktorý je váš Otec na nebesiach a ktorý ma poslal, aby som vás viedla k nemu. Otvorte svoje srdcia darom, ktoré vám chce darovať a v tichosti srdca sa klaňajte môjmu Synovi Ježišovi, ktorý dal svoj život, aby ste vy žili vo večnosti, kam vás chce priviesť. Nech vaša nádej bude radosťou stretnutia sa s Najvyšším v každodennom živote. Preto vás pozývam: nezanedbajte modlitbu, pretože modlitba robí zázraky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2018

„Drahé deti! Toto je deň, ktorý mi dal Pán, aby som sa mu poďakovala za každého z vás, za tých, ktorí sa obrátili a prijali moje posolstvá a vydali sa cestou obrátenia a svätosti. Radujte sa, deti moje, pretože Boh je milosrdný a všetkých vás miluje svojou nesmiernou láskou a vedie vás po ceste spásy prostredníctvom môjho príchodu sem. Všetkých vás milujem a dávam vám svojho Syna, aby vám on daroval pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2018

„Drahé deti! Boh ma pozval, aby som vás viedla k nemu, pretože on je vaša sila. Preto vás pozývam, aby ste sa k nemu modlili, v neho dôverovali, pretože on je vaše útočisko pred každým zlom, ktoré striehne a odnáša duše ďaleko od milosti a radosti, ku ktorým ste všetci pozvaní. Deti moje, žite raj tu na zemi, aby vám bolo dobre a Božie prikázania nech sú pre vás svetlom na vašej ceste. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2018

„Drahé deti! Toto je milostivý čas. Deti moje, viac sa modlite, menej rozprávajte a dovoľte Bohu, aby vás viedol cestou obrátenia. Ja som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2018

“Drahé deti!I príroda vám ponúka znaky svojej lásky prostredníctvom plodov, ktoré vám dáva. I vy ste mojim príchodom prijali hojnosť darov a plodov. Deti moje, nakoľko ste odpovedali na moje pozvanie, Boh vie. Pozývam vás: Nie je neskoro, rozhodnite sa pre svätosť a život s Bohom v milosti a pokoji! Boh vás požehná a dá vám stonásobne, ak v neho dôverujete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.”

25. októbra 2018

„Drahé deti! Máte veľkú milosť, že ste pozvaní k novému životu skrze posolstvá, ktoré vám dávam. Deti moje, toto je milostivý čas, čas a pozvanie k obráteniu pre vás i budúce pokolenia. Preto vás pozývam, deti moje, viac sa modlite a otvorte svoje srdcia môjmu Synovi Ježišovi. Som s vami a všetkých vás milujem a žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2018

„Drahé deti! Toto je čas milosti a modlitby, čas čakania a darovania. Boh sa vám dáva, aby sme ho milovali nadovšetko. Preto, deti moje, otvorte svoje srdcia a rodiny, aby sa toto čakanie stalo modlitbou a láskou, a zvlášť darovaním. Som s vami, deti moje, a povzbudzujem vás, aby ste sa nezriekali dobra, pretože plody je vidieť i počuť široko-ďaleko. Preto je nepriateľ zúrivý a využíva všetko, aby vás odlákal od modlitby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2018

„Drahé deti! Prinášam vám môjho Syna Ježiša, ktorý je Kráľ pokoja. On vám dáva pokoj a nech nie je len pre vás, ale, deti moje, prinášajte ho druhým v radosti a pokore. Ja som s vami a modlím sa za vás v tomto milostivom čase, ktorý vám chce Boh darovať. Moja prítomnosť je znakom lásky tu, kým som s vami, aby som vás chránila a viedla k večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2017

Ďalej

Mirijana Soldová