Mirijana Soldová

18. marca 1993

„Milé deti! Prajem si, aby ste mi podali svoje ruky, aby som vás ako matka viedla správnou cestou, aby som vás viedla k Otcovi. Otvorte svoje srdcia, dovoľte mi vstúpiť! Modlite sa, lebo v modlitbe som s vami! Modlite sa a dovoľte mi, aby som vás viedla! Povediem vás k pokoju a šťastiu.“

18. marca 1994

„Dnes je moje srdce naplnené radosťou. Želám si, aby ste sa každý deň zhromažďovali k modlitbe ako dnes, v tento veľký deň modlitby. Len tak možno získať pravé naplnenie tela i duše. Ako matka vám chcem pri tom pomôcť. Dovoľte mi to. Znova vás vyzývam, aby ste otvorili svoje srdcia a nechali sa mnou viesť. Moja cesta vedie k Bohu. Vyzývam vás, aby sme sa dali spoločne na cestu, veď sami vidíte, že spolu s naším Bohom rozvraciame všetko zlo. Modlime sa a dúfajme.“

18. marca 1995

„Drahé deti! Ako Matka vás už mnoho rokov učím o viere a láske Božej. Nepoďakovali ste sa drahému Otcovi ani ste mu nevzdali slávu. Stali ste sa prázdnymi, vaše srdce ostalo tvrdé a bez lásky k utrpeniu vašich blížnych. Učím vás láske a ukazujem vám, že drahý Otec miloval najskôr vás a nie vy jeho. On obetoval svojho Syna pre vašu spásu, moje deti. Pokiaľ nemilujete, nespoznáte lásku vášho Otca. Nespoznáte ho, pretože Boh je láska. Milujte a nemajte strach, deti moje, pretože v láske niet strachu. Ak sú vaše srdcia otvorené na Otca a ak sú plné lásky voči nemu, potom prečo sa bojíte toho, čo príde? Boja sa tí, ktorí nemilujú, pretože očakávajú tresty, pretože vedia, akí sú prázdni a tvrdí. Ja vás, deti moje, vediem k láske, k drahému Otcovi. Vediem vás k večnému životu. Môj Syn je večný život. Prijmite ho, a prijali ste lásku.“

18. marca 1996

„Drahé deti! O tomto posolstve, ktoré vám dnes dávam prostredníctvom mojej služobnice, chcem, aby ste dlho premýšľali.

Deti moje, veľká je Božia láska! Nezatvárajte oči, nezatvárajte si uši, kým vám opakujem: veľká je jeho láska! Počúvnite moje pozvanie a prosbu, ktorú vám dávam: zasväťte svoje srdce a urobte z neho Boží príbytok. Nech on v ňom naveky prebýva. Moje oči i moje srdce budú tu, aj keď sa už viac nebudem zjavovať.

Konajte vo všetkom tak, ako vás prosím a vediem k Pánovi. Neodvrhujte od seba meno Božie, aby ste neboli odvrhnutí. Prijmite moje posolstvá, aby ste boli prijatí. Rozhodnite sa, deti moje, je čas rozhodnutia. Majte spravodlivé a nevinné srdcia, aby som vás priviedla k vášmu Otcovi. Pretože to, že som tu, je jeho veľká láska. Ďakujem vám, že ste prišli.“

18. marca 1997

„Drahé deti! Ako matka vás prosím, aby ste nešli cestou, na ktorú ste sa vydali. Je to cesta bez lásky k blížnemu a môjmu Synovi. Na tejto ceste zažijete iba tvrdosť a prázdnotu srdca, a nie pokoj, po ktorom všetci túžite. Pravý pokoj bude mať len ten, kto vo svojom blížnom vidí a miluje môjho Syna. V srdci koho kraľuje iba môj Syn, ten vie, čo znamená pokoj a mier. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

18. marca 1998

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli mojím svetlom, aby ste osvecovali všetkých, čo žijú v temnote, aby ste ich srdcia naplnili pokojom, mojím Synom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

18. marca 1999

„Drahé deti! Želám si, aby ste mi odovzdali svoje srdcia, aby som vás viedla po ceste, ktorá vedie k svetlu a večnému životu. Neželám si, aby vaše srdcia blúdili v temnote dnešnej doby. Chcem vám pomôcť. Budem s vami na tej ceste objavovania lásky a Božieho milosrdenstva. Ako matka vás prosím, aby ste mi to dovolili. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

18. marca 2000

„Drahé deti! Nehľadajte zbytočne pokoj a šťastie na nesprávnych miestach a v nesprávnych veciach. Nedovoľte, aby sa vám srdcia zatvrdili milujúc márnivosť. Zvolajte meno môjho Syna. Prijmite ho do srdca. Iba v mene môjho Syna zažijete v srdci pravé šťastie a pravý pokoj. Len tak spoznáte Božiu lásku a budete ju šíriť ďalej. Pozývam vás, aby ste sa stali mojimi apoštolmi.“

18. marca 2001

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske a milosrdenstvu. Darujte si navzájom lásku, tak ako vám ju daruje váš Otec. Buďte milosrdní (zastala v reči) – srdcom. Konajte dobré skutky a nedovoľte, aby na vás pridlho čakali. Každé milosrdenstvo vychádzajúce zo srdca vás približuje môjmu Synovi.“

18. marca 2002

„Drahé deti! Ako Matka vás prosím, otvorte svoje srdce, darujte mi ho a ničoho sa nebojte. Budem s vami a naučím vás, ako máte dať Ježiša na prvé miesto. Naučím vás milovať ho a úplne sa mu odovzdať. Pochopte, drahé deti, že bez môjho Syna niet spásy. Musíte pochopiť, že on je váš počiatok aj váš koniec. Len s týmto poznaním môžete byť šťastní a zaslúžiť si večný život. To vám želám ako vaša Matka. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

18. marca 2003

„Drahé deti! Zvlášť v tomto svätom čase pokánia a modlitby, pozývam vás k voľbe. Boh vám dal slobodnú vôľu, aby ste si vybrali život alebo smrť. Srdcom počúvajte moje posolstvá, aby ste spoznali, čo máte robiť a ako nájdete cestu do života. Deti moje, bez Boha nič nemôžete, na to nezabudnite ani na chvíľu. Lebo čo ste a čo budete na zemi, keď pod ňu znovu prídete. Nehnevajte Boha, ale nasledujte ma k životu. Ďakujem vám, že ste tu.“

18. marca 2004

„Drahé deti! Aj dnes, keď sa na vás pozerám, so srdcom plným lásky chcem vám povedať, že to, čo úporne hľadáte, po čom túžite, deti moje, je tu pred vami. Stačí, aby ste v čistom srdci dali môjho Syna na prvé miesto, a uvidíte. Počúvnite ma a dovoľte mi, aby som vás k tomu materinsky viedla.“

18. marca 2005

„Drahé deti! Prichádzam k vám ako matka, ktorá nadovšetko miluje svoje deti. Deti moje, chcem aj vás naučiť milovať. Modlím sa za to. Modlím sa, aby ste v každom svojom blížnom spoznali môjho Syna. Cesta k môjmu Synovi, ktorý je pravý pokoj a láska, vedie cez lásku ku všetkým blížnym. Deti moje, modlite sa a postite, aby vaše srdce bolo otvorené pre tento môj úmysel.”

18. marca 2006

„Drahé deti! V tomto pôstnom období vás pozývam k vnútornému zriekaniu. Cesta k tomu vedie cez lásku, pôst, modlitbu a dobré skutky. Iba úplným vnútorným zriekaním spoznáte Božiu lásku a znamenia doby, v ktorej žijete. Buďte svedkami tých znamení a hovorte o nich. K tomu vás chcem priviesť. Ďakujem vám, že ste odpovedali.“

18. marca 2007

„Drahé deti! Prichádzam k vám ako Matka s darmi. Prichádzam s láskou a milosrdenstvom. Drahé deti, moje srdce je veľké. Želám si, aby v ňom boli všetky vaše srdcia očistené pôstom a modlitbou. Želám si, aby prostredníctvom lásky naše srdcia spoločne triumfovali. Želám si, aby ste cez tento triumf uvideli skutočnú pravdu, pravú cestu a pravý život. Želám si, aby ste mohli vidieť môjho Syna. Ďakujem vám.”

18. marca 2008

„Drahé deti, dnes k vám vystieram svoje ruky. Nebojte sa ich prijať. Chcú vám darovať lásku a pokoj a pomôcť vám ku spáse. A preto, deti moje, prijmite ich. Naplňte moje srdce šťastím a ja vás povediem k svätosti. Cesta, po ktorej vás vediem, je ťažká, plná pokušení a pádov. Budem s vami a moje ruky vás podržia. Buďte vytrvalí, aby sme sa na konci cesty mohli všetci v radosti a láske držať za ruky s mojím Synom. Poďte so mnou a nebojte sa! Ďakujem vám.“

18. marca 2009

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úprimne a dlho pozreli do svojho srdca. Čo v nich uvidíte? Kde je v nich môj Syn a túžba, aby ste ma k nemu nasledovali? Deti moje, nech tento čas zriekania je časom, kedy sa opýtate: „Čo si osobne odo mňa môj Boh praje? Čo mám robiť?“ Modlite sa, postite sa a majte srdce plné milosrdenstva. Nezabúdajte na svojich pastierov. Modlite sa, aby sa nestratili, aby ostali v mojom Synovi, a tak boli dobrými pastiermi pre svoje stádo.“

Panna Mária pozrela na všetkých prítomných a dodala: „Znovu vám chcem povedať: Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti. Ďakujem.“

18. marca 2010

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste milovali celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Modlite sa za dar lásky, pretože keď duša miluje, pozýva k sebe môjho Syna. Môj Syn neodmieta tých, ktorí ho volajú a ktorí chcú podľa neho žiť. Modlite sa za tých, ktorí nechápu lásku, ktorí nerozumejú, čo znamená milovať. Modlite sa, aby im Boh bol Otcom a nie sudcom. Deti moje, vy buďte mojimi apoštolmi, buďte mojou riekou lásky. Potrebujem vás. Ďakujem vám.“

18. marca 2011

„Drahé deti! Som s vami v mene najväčšej Lásky, v mene milovaného Boha, ktorý sa vám priblížil skrze môjho Syna a ukázal vám pravú lásku. Chcem vás viesť Božou cestou. Chcem vás naučiť pravej láske, aby ju videli druhí vo vás, aby ste ju vy videli v druhých. Aby ste im boli bratmi a aby druhí vo vás videli milosrdného brata. Deti moje, nebojte sa otvoriť mi svoje srdcia. Materinskou láskou vám ukážem, čo očakávam od každého z vás, čo očakávam od svojich apoštolov. Poďte za mnou. Ďakujem vám.“

18. marca 2012

„Drahé deti! Prichádzam medzi vás, pretože chcem byť vašou Matkou, vašou Orodovnicou. Túžim byť spojením medzi vami a nebeským Otcom, vašou Prostrednicou. Chcem vás vziať za ruky a kráčať s vami v boji proti nečistému duchu. Deti moje, úplne sa mi zasväťte. Vezmem vaše životy do svojich materinských rúk a naučím ich pokoju a láske, a potom ich odovzdám svojmu Synovi. Od vás žiadam, aby ste sa modlili a postili, lebo len tak budete vedieť skrze moje materinské srdce správnym spôsobom svedčiť o mojom Synovi. Modlite sa za svojich pastierov, aby mohli vždy zjednotení v mojom Synovi radostne ohlasovať Božie slovo. Ďakujem vám.“

18. marca 2013

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste s úplnou dôverou a radosťou zvelebovali Pánovo meno a deň čo deň mu zo srdca ďakovali za veľkú lásku. Môj Syn vám skrze túto lásku, ktorú vám ukázal na kríži, dal možnosť, že vám bude všetko odpustené a nemusíte sa hanbiť ani skrývať a zo strachu neotvárať môjmu Synovi dvere svojho srdca. Naopak, deti moje, zmierte sa s nebeským Otcom, aby ste mohli milovať seba samých tak, ako vás miluje môj Syn. Keď budete milovať seba samých, budete milovať aj druhých ľudí, uvidíte v nich môjho Syna a spoznáte veľkosť jeho lásky. Žite vo viere! Môj Syn vás skrze mňa pripravuje na diela, ktoré chce uskutočniť prostredníctvom vás, cez ktorých sa chce osláviť. Ďakujte mu. Zvlášť mu ďakujte za pastierov, za vašich prostredníkov v zmierení s nebeským Otcom. Ja ďakujem vám, svojim deťom. Ďakujem vám.“

18. marca 2014

„Drahé deti! Ako matka vám chcem byť na pomoci. Svojou materinskou láskou vám chcem pomôcť otvoriť svoje srdce a aby ste v ňom dali na prvé miesto môjho Syna. Chcem, aby vás skrze vašu lásku k môjmu Synovi a skrze vašu modlitbu ožiarilo Božie svetlo a naplnilo Božie milosrdenstvo. Želám si, aby sa tak rozohnala tma a tôňa smrti, ktorá vás chce obklopiť a zviesť. Želám si, aby ste pocítili radosť požehnania Božieho prisľúbenia. Vy, deti človeka, vy ste Božie deti, vy ste moje deti. Preto, deti moje, kráčajte cestami, ktorými vás moja láska vedie, učí pokore, múdrosti a nachádza cestu k nebeskému Otcovi. Modlite sa so mnou za tých, ktorí ma neprijímajú a nenasledujú. Za tých, ktorí pre tvrdosť svojho srdca nemôžu pocítiť radosť pokory, nábožnosti, pokoja a lásky – radosť môjho Syna. Proste, nech vám vaši pastieri svojimi požehnanými rukami vždy udeľujú radosť Božieho požehnania. Ďakujem vám.“

18. marca 2015

„Drahé deti! Z plného srdca vás prosím, prosím vás, deti, očistite svoje srdcia od hriechu a pozdvihnite ich k Bohu a večnému životu. Prosím vás buďte bdelí a otvorení pre pravdu. Nedovoľte, aby vás všetko pozemské vzdialilo od poznania pravej spokojnosti v jednote s mojím Synom. Vediem vás cestou pravej múdrosti, pretože len s pravou múdrosťou môžete spoznať pravý pokoj a pravé dobro. Nestrácajte čas žiadajúc od nebeského Otca znaky, pretože najväčší znak vám už dal. Je to môj Syn. Preto, deti moje, modlite sa, aby vás Duch Svätý mohol priviesť k pravde, pomôcť vám, aby ste ju spoznali a po tomto spoznaní pravdy boli jedno s nebeským Otcom a mojím Synom. To je poznanie, ktoré dáva šťastie na zemi a otvára dvere večného života a bezhraničnej lásky. Ďakujem vám.“

18. marca 2016

„Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Želám si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Želám si, aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho láske, tak ako som vždy dôverovala ja. Preto, deti moje, očistite svoje srdcia. Osloboďte sa od všetkého, čo vás pripútava len k pozemskému a dovoľte Božiemu, aby formovalo váš život prostredníctvom vašej modlitby a obety; aby vo vašich srdciach bolo Božie kráľovstvo; aby ste začali žiť vychádzajúc od Boha Otca; aby ste sa vždy usilovali kráčať s mojím Synom. Ale pre toto všetko, deti moje, musíte byť chudobní v duchu a naplnení láskou a milosrdenstvom. Musíte mať čisté a jednoduché srdcia a vždy byť pripravení slúžiť. Deti moje, počúvnite ma, hovorím to kvôli vašej spáse. Ďakujem vám.“

18. marca 2017

„Drahé deti! Mojou materinskou túžbou je, aby vaše srdcia boli naplnené pokojom a aby vaše duše boli čisté. Aby ste v prítomnosti môjho Syna mohli vidieť jeho tvár. Pretože, deti moje, ako matka viem, že ste smädní po úteche, nádeji a ochrane. Vy, deti moje, vedome i nevedome hľadáte môjho Syna. Aj ja som sa prechádzajúc pozemským časom radovala, trpela a trpezlivo znášala bolesti, až kým ma od nich môj Syn v celej svojej sláve neoslobodil. A preto svojmu Synovi hovorím: Vždy im pomôž! Vy, deti moje, pravou láskou  osvetlite tmu sebectva, ktorá čoraz viac zahaľuje moje deti. Buďte veľkodušní. Nech sú vaše ruky a srdcia vždy otvorené. Nebojte sa. S dôverou a nádejou

sa odovzdajte môjmu Synovi. Pozerajúc na neho prežívajte život s láskou. Milovať znamená dávať sa, znášať a nikdy nesúdiť. Milovať znamená žiť slová môjho Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím, iba pravá láska vedie k večnému šťastiu. Ďakujem vám.“

18. marca 2018

„Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada malé veci a tešila som sa z nich. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som silu viery a bezhraničnú dôveru v Božiu lásku. Všetci tí, ktorí majú silu viery sú silnejší. Viera pôsobí tak, že žiješ podľa dobra a vtedy svetlo Božej lásky prichádza vždy v správnom okamihu. To je sila, ktorá podopiera v bolesti a utrpení. Deti moje, modlite sa za silu viery, dôverujte nebeskému Otcovi a nebojte sa. Vedzte, že ani jedno Božie stvorenie nebude zatratené, ale bude žiť naveky. Každá bolesť má svoj koniec, a potom sa začne život v slobode, tam, kde prídu všetky moje deti a kde sa všetko vracia. Deti moje, váš boj je ťažký. Bude ešte ťažší, ale vy nasledujte môj príklad. Modlite sa za silu viery, dôverujte láske nebeského Otca. Som s vami, zjavujem sa vám, povzbudzujem vás. S nesmiernou materinskou láskou pohládzam vaše duše. Ďakujem vám.“

18. marca 2019

„Deti moje, ako matka, ako Kráľovná pokoja vás pozývam, aby ste prijali môjho Syna, aby vám mohol udeliť pokoj duše, aby vám mohol udeliť to, čo je spravodlivé, čo je pre vás dobré. Deti moje, môj Syn vás pozná. On žil život človeka a zároveň Boha, neobyčajný život – ľudské telo, božský duch. Preto, deti moje, kým sa môj Syn na vás pozerá svojimi Božími očami, preniká do vašich sŕdc. Jeho nežné, láskavé oči hľadajú vo vašom srdci seba. Deti moje, môže sa v nich nájsť? Prijmite ho, a potom chvíle bolesti a utrpenia sa stanú chvíľami nežnosti. Prijmite ho a budete mať pokoj v duši, budete ho šíriť všetkým okolo seba, a to je pre vás teraz najdôležitejšie. Počúvnite ma, deti moje. Modlite sa za pastierov, za tých, ktorých ruky požehnal môj Syn. Ďakujem vám.“

18. marca 2020

„Drahé deti, môj Syn ako Boh vždy pozeral nadčasovo. Ja ako jeho matka skrze neho vidím v čase. Vidím pekné i bolestné veci. Ale vidím, že ešte existuje láska a treba konať, aby bola spoznaná. Deti moje, nemôžete byť šťastní, ak sa navzájom nemilujete, ak niet lásky v každej situácii a v každom okamihu vášho života. A ja ako matka k vám prichádzam skrze lásku, aby som vám pomohla spoznať pravú lásku, spoznať môjho Syna. Preto vás pozývam, aby ste vždy znovu čoraz viac žíznili po láske, viere a nádeji. Jediný prameň, z ktorého môžete piť je dôvera v Boha, môjho Syna. Deti moje, v okamihoch nepokoja a zriekania vy len hľadajte tvár môjho Syna.

Vy iba žite jeho slová a nebojte sa. Modlite sa a milujte úprimnými citmi, dobrými skutkami a pomôžte, aby sa svet zmenil a moje srdce zvíťazilo. Ako aj môj Syn i ja vám hovorím, milujte sa navzájom, pretože bez lásky niet spásy. Ďakujem vám, deti moje.“

PS
Drahí priatelia,
odteraz to budete všetci čoskoro počuť:
Dnes počas zjavenia Mirjane Panna Mária povedala, že zjavenia každého druhého v mesiaci sa skončili.
Všetkým je nám to samozrejme ľúto, ale od začiatku sme vedeli, že tieto zjavenia sa skôr či neskôr skončia.
Mirjana to vždy hovorila pútnikom. Samozrejme sama Mirjana nevedela, kedy sa to stane.
Každý deň si prečítajme aspoň jedno z posolstiev a skúsme ich uviesť do každodenného života.
Teraz dokážeme viac ako kedykoľvek predtým – preukázať lásku, vďačnosť a našu oddanosť našej drahej Matke, Kráľovnej neba a zeme!

18. marca 2021

„Drahé deti! Materinsky vás pozývam, aby ste sa vrátili k radosti a pravde Evanjelia. Aby ste sa vrátili k láske môjho Syna, pretože vás čaká s otvorenou náručou. Aby ste všetko, čo v živote robíte, robili s mojím Synom, s láskou. Aby ste boli požehnaní. Aby vaša duchovnosť bola vnútorná a nielen vonkajšia. Len takým spôsobom budete pokorní, veľkodušní, naplnení láskou a radostní. A moje materinské srdce sa bude radovať s vami. Ďakujem vám.“ 

18. marca 2022

„Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery pozerali na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a nebojte sa. Pretože môj Syn je Svetlo sveta a v ňom je pokoj a nádej. Preto vás znovu a znovu pozývam, aby ste sa modlili za tie moje deti, ktoré nespoznali lásku môjho Syna, aby môj Syn svetlom svojej lásky a nádeje osvietil aj ich srdcia a vás, deti moje, posilnil a daroval vám pokoj a nádej. Som s vami. Ďakujem vám.“

Predchádzajúce

2018

Ďalej

Ivanka Elezová