PÄŤ PRVÝCH SOBÔT

1. sobota

13. júna 1917 Panna Mária vo Fatime povedala: „Ježiš chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu a tieto duše budú milované Bohom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdobili jeho trón“.

Hyacinta preto často opakovala, že Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je cestou do neba. Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie úzko súvisí s úctou k Božskému Srdcu Ježišovmu. Aj preto sa spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie od roku 1969 slávi v sobotu, po piatkovej slávnosti Božského Srdca. Pred odchodom do nemocnice povedala Hyacinta Lucii: „Povedz všetkým, že Boh nám udeľuje milosti skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, že ľudia ich musia prostredníctvom tohto Srdca vyprosovať, že Srdce Ježišovo chce, aby spolu s ním bolo uctievané Nepoškvrnené Srdce Márie“. 
K podstatným prvkom fatimského posolstva patrí zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré možno často obnovovať.

Spiritualita fatimských zjavení má svoj špecifický výraz v pobožnosti prvých sobôt v mesiaci.10 decembra 1925 sa sestre Lucii zjavila Panna Mária v cele rehoľného domu v Pontevedra s dieťaťom Ježiš. Panna Mária jej ukázala na dlani svoje srdce ovinuté tŕňmi a povedala jej: „Dcéra, pozri na moje srdce, ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minút pri rozjímaní 15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse“.

Tieto základné duchovné cvičenia fatimských sobôt formujú srdcia ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (teda aj všetých, ktorí sú spojení so spoločenstvom Svetlo Máriino).

Počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája 1930 Pán Ježiš povedal sestre Lucii, že praktizovanie pobožnosti prvých sobôt bude možné taktiež v nedeľu po prvej sobote, ak  s tým budú kňazi súhlasiť. Potom Pán Ježiš Lucii vysvetlil, prečo päť prvých sobôt a nie sedem alebo deväť:

„Dcéra moja, dôvod je veľmi jednoduchý: je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:

  1. rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu,
  2. rúhanie proti panenstvu Matky Božej,
  3. rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia,
  4. skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie, či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke,
  5. skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny.“

Úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie má prenikať nielen sviatosť zmierenia, ale aj všetky ostatné prvky pobožnosti prvých sobôt.

Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci však v Cirkvi bola známa už  aj pred fatimskými zjaveniami.
(Uverejnené v Posol BSJ, r. 1944 str.15: Naša odpoveď na fatimské posolstvo Panny Márie.Trnava)

Svätý Otec, pápež Pius X., „aby zveľadil pobožnosť veriacich k preslávnej a nepoškvrnenej Matke Božej a povzbudil túžbu dávať vynáhradu, ktorá chce byť zo strany veriacich akýmsi odčinením sa odsúdeniahodné zlorečenia, ktorými ničomní ľudia znesväcujú najsvätejšie meno a vznešenú hodnosť svätej Panny, z vlastného rozhodnutia udeliť ráčil plnomocné odpustky, ktoré sa môžu obetovať i za mŕtvych, všetkým tým, čo prvú sobotu mesiaca po svätej spovedi a svätom prijímaní vykonajú v duchu vynáhrady nejaké osobitné cvičenia na česť preblahoslavenej a nepoškvrnenej Panny a pomodlia sa na úmysel Sv. Otca“.
(Decretum S. Penitentiariae de die 13.junii 1912 cfr. Acta Apost.)

 

Predchádzajúce

MODLITBOVÉ STRETNUTIE KAŽDÚ PRVÚ SOBOTU

Ďalej

Adorácia, Medžugorie, 02.05.2020