Posolstvo Panny Márie, Kráľovej pokoja, 25. júna 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Ďakujem Bohu za každého z vás. Osobitným spôsobom, deti moje, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Pripravujem vás pre nové časy, aby ste boli pevní vo viere a vytrvalí v modlitbe tak, aby Duch Svätý pôsobil prostredníctvom vás a obnovil tvárnosť zeme. Modlím sa s vami za pokoj, ktorý je najdrahocennejším darom, hoci satan chce vojnu a nenávisť.Vy, deti moje, buďte vystretými rukami a hrdo kráčajte s Bohom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25.06.2019

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie, ktoré trvalo 4 minúty (18.37 h – 18.41 h) , bolo v Ivankinom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala:
Panna Mária nám dala toto posolstvo: „Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.”

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júna 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júla 2019 cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú