Príprava na omšu. Bolestné tajomstvá (pokračovanie) (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Úvod, 1. Modlitba v Getsemanskej záhrade

2. Bičovanie na Pilátovom dvore, 3. Ježišovo korunovanie tŕňovou korunou

 

  1. JEŽIŠ NESIE KRÍŽ TRPEZLIVO A S LÁSKOU

  Ďakujeme ti, že si prijal kríž. Bol ťažký. Ty si bol unavený a doráňaný, ale s láskou si ho prijal a niesol.

(Teraz rozmýšľam o svojom kríži. Obetujem Pánovi stav, v ktorom sa nachádzam. Odovzdám mu svoje osobné ťažkosti, bolesti, utrpenia, zvlášť, ak mám ťažkosti s osobami v rodine alebo v spoločenstve. Ostanem v modlitbe a rozjímaní, kým nezakúsim v sebe pokoj. V tomto prípade musím zabojovať o vnútorný pokoj a náladu, s akou sa zúčastním sv. omše. Musím si tiež uvedomiť, či som v pokoji s Bohom, či som sa na neho hneval za to, že mám nejaký kríž alebo utrpenie.)

Ježišu, ďakujem ti, že si so mnou v utrpení, že so mnou nesieš môj kríž. Nauč ma niesť kríž a zmiluj sa nad všetkými, ktorí nesú životné kríže bez lásky, nádeje a viery. Daj zmysel našim krížom, aby neboli priťažké a utrpenia a skúšky neboli nad naše sily.

Otče náš, 10 Zdravas’ Mária, Sláva Otcu, Ó, môj Ježišu… 

Zasväcujúca modlitba Matke dobroty, lásky a milosrdenstva

(V Medžugorí je zvykom, že v chvíľke ticha po štvrtom tajomstve bolestného ruženca (štvrtok po štvrtom tajomstve svetla) – približne v momente zjavenia Panny Márie – sa odovzdávame Panne Márii. Môžeme to urobiť touto modlitbou alebo iným spôsobom.)

Ó, Matka moja, Matka dobroty, lásky a milosrdenstva, nesmierne ťa milujem a úplne sa ti odovzdávam. Svojou dobrotou, láskou a milosťou ma zachráň. Chcem ti patriť. Nesmierne ťa milujem a túžim po tom, aby si ma ochraňovala. Zo srdca ťa prosím, Matka dobroty, daj mi svoju dobrotu, aby som ňou získal nebo. Prosím ťa pre tvoju nekonečnú lásku, daj mi milosť, aby som mohol každého milovať tak, ako si ty milovala Ježiša Krista. Prosím ťa aj o milosť, aby som mohol byť milostivý voči tebe. Úplne sa ti odovzdávam a prosím ťa, aby si bola so mnou na každom kroku, lebo ty si  plná milostí. Nechcem na ne nikdy zabudnúť. A ak ich niekedy stratím, prosím ťa, aby si mi ich vrátila. Amen. (Modlitba Jeleny Vasilj)

Táto modlitba vyvolala počudovanie kvôli slovám „Prosím ťa o milosť, aby som mohol byť milostivý voči tebe“. Na otázku, čo by to znamenalo a ako môžeme byť my milosrdní a milostiví voči Bohu, Jelena odpovedala: „Panna Mária mi povedala, že niekedy prosíme aj o to, čo nie je dobré pre našu duchovnú spásu, tak nám to Boh nemôže dať. Ak vtedy odpovieme: „Bože, nech sa stane tvoja vôľa!“ sme milosrdní s Bohom. Ale ak namiesto toho povieme: „Bože, prečo si na mňa zabudol, prečo si mi dal tento kríž…?“ vtedy sme nemilosrdní s Bohom, neodpúšťame Bohu a duchovne sa trápime a nenapredujeme. Preto je dôležité, aby sme sa pri tomto tajomstve, keď sa dotýkame vlastného kríža a utrpenia, vedome zmierili s Bohom a prijali jeho vôľu. Malo by nám byť samozrejme jasné, že Božia vôľa je pre nás to najlepšie. Ale my, ako malé deti, nerozumieme a ani nedokážeme pochopiť všetko zo svojho života, nevieme dobre zhodnotiť reálny stav, najmä ak nie sme dostatočne duchovne vyvinutí. Vtedy sa na všetky veci pozeráme z materiálneho hľadiska a zabúdame na duchovné dobro. A práve tu sa prejavuje dôvera alebo viera, o ktorých hovoríme, keď hovoríme o odovzdaní sa do Božej vôle.

  Otče náš, 10 Zdravas’ Mária, Sláva Otcu, Ó, môj Ježišu… 

  1. JEŽIŠ ZOMIERA NA KRÍŽI

Ježišu, zomieraš na kríži. Mária je verná a trpí s tebou. Ďakujeme ti za tvoju smrť. Ďakujeme ti za tvoj kríž. Pripravujem sa sláviť tvoju krvavú obetu nekrvavým spôsobom. Ty si zomrel a zomieraš za mňa i za všetkých ľudí. Kríž je znakom, ako veľmi si nás miloval a táto omša je znakom, ako veľmi nás miluješ aj teraz. Klaniam sa ti a ďakujem ti z hĺbky srdca. Ďakujem ti!

Daroval si nám matku a nás si zveril jej. Nezaslúžili sme si taký dar. Zvlášť nie v tej chvíli, keď si nám ju daroval, pretože si trpel kvôli hriechu svojho národa, kvôli nám všetkým a ty nám za to všetko s láskou daruješ matku. Nepredstaviteľné a nepochopiteľné!

Ďakujeme ti, Mária. Ďakujeme aj tebe, pretože si matka! Nech kríž prehovára  ku mne tak ako k tebe. Nech slová z kríža znejú v mojom srdci tak, ako zneli v tvojom Nepoškvrnenom srdci.

V mojich ušiach znejú Ježišove slová: Odpusť im… Žíznim.. Hľa, tvoja matka, hľa, tvoj syn… Ešte dnes budeš so mnou v raji… Bože môj, prečo si ma opustil?… Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha…

Nech je aj moje srdce odteraz priestorom, v ktorom budú znieť tieto slová, v ktorom mi budú prinášať spásu a zrodia ma pre nové spoločenstvo. Zmiluj sa nad zomierajúcimi. Nech počujú tvoj hlas. Nech sa všetci načas zmieria s tebou a žiadajú o odpustenie. Zasväcujem ti aj okamih svojej smrti. Nech všetko patrí tebe. Ďakujem ti za ten okamih, ktorý bude po smrti prvým stretnutím s tebou. Nech namiesto strachu a úzkosti v tom okamihu moje srdce naplní pokoj. Zasväcujem ti aj tých, ktorí budú pri mne, keď budem prichádzať k tebe. Požehnaj kňaza, ktorý mi dá pomazanie a zmieri ma s Otcom a daj, aby som vo všetkom mohol povedať: Otče, nech sa stane tvoja vôľa! c

  Otče náš, 10 Zdravas’ Mária, Sláva Otcu, Ó, môj Ježišu… 

 

Predchádzajúce

Litovské dni v Medžugorí

Ďalej

Vytvárajte modlitbové skupiny (Terézia Gažiová)