1992

25. januára 1992

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k obnove modlitby vo vašich rodinách, aby sa tak každá rodina stala radosťou môjmu Synovi Ježišovi. Preto, drahé deti, modlite sa a nájdite si viac času pre Ježiša, a potom budete môcť pochopiť a prijať všetko, i tie najťažšie bolesti a kríže. Som s vami a chcem vás prijať do svojho srdca a ochraňovať, ale vy ste sa ešte nerozhodli. Preto, drahé deti, žiadam vás, aby ste sa modlili a aby ste mi skrze modlitbu dovolili pomôcť vám. Modlite sa, moje drahé deti, aby sa vám modlitba stala každodenným pokrmom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1992

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa cez modlitbu ešte viac priblížili Bohu. Len tak vám budem môcť pomáhať a ochraňovať vás pred každým útokom satana. Som s vami a prihováram sa za vás u Boha, aby vás ochraňoval. Ale potrebujem vaše modlitby a vaše ÁNO. Ľahko sa stratíte v materiálnych a ľudských veciach a zabudnete, že Boh je váš najväčší priateľ. Preto, moje drahé deti, priblížte sa Bohu, aby vás ochraňoval a bránil pred každým zlom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1992

„Drahé deti! Dnes ako nikdy vás pozývam, aby ste žili moje posolstvá a premieňali ich do životnej praxe. Prišla som k vám, aby som vám pomohla, a preto vás volám, aby ste zmenili život, lebo ste sa dali na zlú cestu, cestu zatratenia. Keď som vám hovorila: obráťte sa, modlite sa, postite sa, zmierte sa, prijímali ste tieto posolstvá povrchne. Začali ste podľa nich žiť, ale potom ste ich zanechali, pretože to bolo pre vás ťažké. Ale, drahé deti, ak je niečo dobré, treba v tom dobrom vytrvať, a nie si myslieť Boh ma nevidí, nepočuje a nepomáha. A tak ste sa kvôli svojim úbohým záujmom vzdialili od Boha i odo mňa. Prostredníctvom vás som chcela vytvoriť oázu pokoja, lásky a dobroty. Boh chcel, aby ste svojou láskou a s jeho pomocou robili zázraky a tak boli príkladom. Preto hľa, čo vám poviem: Satan sa zahráva s vami a s vašimi dušami. A ja vám nemôžem pomôcť, lebo ste vzdialení od môjho srdca. Preto sa modlite a žite moje posolstvá, potom uvidíte zázraky Božej lásky vo svojom každodennom živote. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1992

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Len modlitbou a pôstom sa môže zastaviť vojna. Preto, moje drahé deti, modlite sa a svedčte svojím životom, že ste moji a že mi patríte, pretože satan chce zviesť v týchto pochmúrnych dňoch čo najviac duší. Preto vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha, a on vás ochráni a ukáže vám, čo máte robiť a ktorou cestou máte ísť. Pozývam všetkých, ktorí mi povedali ,ÁNO‘, nech obnovia svoje zasvätenie môjmu Synovi Ježišovi a jeho Srdcu a mne, aby sme vás mohli ešte mocnejšie použiť ako nástroje pokoja v tomto nepokojnom svete. Medžugorie je znakom pre vás všetkých a pozvaním, aby ste sa modlili, ale aj žili dni milosti, ktoré vám Boh dáva. Preto, drahé deti, prijmite vážne pozvanie k modlitbe. Som s vami a vaše utrpenie je aj mojím utrpením. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1992

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe, aby ste sa modlitbou ešte viac priblížili Bohu. Som s vami a chcem vás všetkých viesť cestou spásy, ktorú vám dáva Ježiš. Každý deň som k vám bližšie a bližšie, ale aj napriek tomu si neuvedomujete a nechcete si priznať, že ste modlitbou málo spojení so mnou. Keď upadnete do pokušení a máte problémy, vtedy vravíte: Bože, Mária, kde ste?! A ja len na vás čakám, aby ste mi povedali svoje ÁNO, aby som ho odovzdala Ježišovi a aby vás on obdaril svojou milosťou. Preto prijmite ešte raz moje pozvanie a začnite sa znovu modliť, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Potom objavíte, že Boh je všemohúci vo vašom každodennom živote. Som s vami a čakám na vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1992

„Drahé deti! Dnes som šťastná, aj keď je ešte moje srdce trochu smutné kvôli tým, ktorí sa vydali touto cestou, ale potom ju zanechali. Preto som tu prítomná, aby som vás viedla novou cestou, cestou spásy. Preto vás deň čo deň pozývam k obráteniu. Pretože keď sa nemodlíte, nemôžete povedať, že ste sa obrátili. Modlím sa za vás a prihováram sa u Boha za pokoj: najprv vo vašich srdciach a potom i okolo vás, aby sa Boh stal vaším pokojom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

(Panna Mária pri svojom príchode dala všetkým osobitné požehnanie.)

25. júla 1992

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých znovu pozývam k modlitbe, a to k modlitbe radosti. Aby nikto z vás v týchto smutných dňoch nepociťuje v modlitbe smútok, ale radostné stretnutie so svojím Bohom Stvoriteľom. Modlite sa, deti moje, aby ste boli bližšie a aby ste cez modlitbu spoznali, čo od vás žiadam. Som s vami a každý deň vás žehnám svojím materinským požehnaním, aby vás Boh všetkých obdaril hojnosťou milostí pre váš každodenný život. Ďakujte Bohu za dar, že môžem byť s vami. Pretože hovorím vám: je to veľká milosť! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1992

„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi úplne otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. Preto, moje drahé deti, otvorte sa mi, aby som vám mohla odkryť a ukázať Boha, ktorý vás miluje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1992

„Drahé deti! Aj dnes vám chcem povedať: som s vami aj v týchto nepokojných dňoch, keď chce satan zničiť všetko to, čo ja a môj Syn Ježiš budujeme. Chce vás odviesť čo najďalej od kresťanského života a prikázaní, ku ktorým vás pozýva Cirkev, aby ste podľa nich žili. Satan chce zničiť všetko, čo je sväté vo vás i okolo vás. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli pochopiť všetko to, čo vám Boh dáva skrze moje príchody. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1992

„Drahé deti! Pozývam vás k modlitbe teraz, keď satan je silný a chce sa zmocniť čo najviac duší. Modlite sa, drahé deti, a väčšmi mi dôverujte, pretože som tu, aby som vám pomohla a aby som vás viedla novou cestou k novému životu. Preto, deti moje, počúvajte a prežívajte to, čo vám hovorím. Pretože je pre vás dôležité, aby ste si spomenuli na moje slová a na všetko to, čo som vám hovorila, aj keď už nebudem viac s vami. Pozývam vás, aby ste od začiatku začali meniť svoj život a aby ste sa rozhodli pre obrátenie. Nie slovami, ale životom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1992

„Dnes vás pozývam tak ako nikdy predtým, aby ste sa modlili. Nech sa váš život v plnosti stane modlitbou, ale bez lásky sa nemôžete modliť. Preto vás pozývam, aby ste milovali predovšetkým Boha, Stvoriteľa vášho života, a potom spoznáte a budete vo všetkých milovať Boha tak ako vás on miluje. Drahé deti, je to milosť, že som s vami, preto prijmite a žite moje posolstvá pre vaše dobro. Milujem vás, a preto som s vami, aby som vás učila a viedla k novému životu obrátenia a zriekania. Iba tak objavíte Boha a všetko to, čo vám je teraz vzdialené. Preto, deti moje, modlite sa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1992

„Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých ukryť pod svoj plášť a ochrániť vás pred všetkými útokmi satana. Dnes je deň pokoja, ale v celom svete je mnoho nepokoja. Preto vás pozývam, aby ste všetci so mnou skrze modlitbu vytvárali nový svet pokoja. Bez vás to nemôžem urobiť. Aj preto vás pozývam svojou materinskou láskou a ostatné urobí Boh. Preto sa otvorte Božím plánom a zámerom, aby ste s ním mohli spolupracovať pre pokoj a dobro. A nezabúdajte, že váš život nepatrí vám, ale je darom, ktorým máte potešovať druhých a viesť ich k večnému životu. Drahé deti, nech vás vždy sprevádza nežnosť môjho malého Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1991

Ďalej

1993