1993

25. januára 1993

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s vážnosťou prijali a žili moje posolstvá. Tieto dni sú dňami, kedy sa treba rozhodnúť pre Boha, pre pokoj a dobro. Nech z vášho života a myšlienok vymizne každá nenávisť, žiarlivosť a nech vo vás prebýva len láska k Bohu a blížnemu. Tak a len tak budete môcť rozpoznať znamenia čias. Ja som s vami a vediem vás do nových čias, do čias, ktoré vám Boh dáva ako milosť, aby ste ho ešte viac spoznali. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1993

„Drahé deti! Dnes vás žehnám svojím materinským požehnaním a všetkých vás pozývam k obráteniu. Želám si, aby sa každý z vás rozhodol pre zmenu života a aby každý z vás viac pracoval v Cirkvi nie slovami, nie myšlienkami, ale príkladom tak, aby sa váš život stal radostným svedectvom o Ježišovi. Nemôžete povedať, že ste sa obrátili, pretože váš život sa musí stať každodenným obrátením. Aby ste pochopili, čo máte robiť, deti moje, modlite sa a Boh vám dá spoznať, čo konkrétne máte robiť a v čom sa máte meniť. Ja som s vami a beriem vás všetkých pod svoj plášť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1993

„Drahé deti! Dnes ako nikdy predtým vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj, za pokoj vo vašich srdciach, za pokoj vo vašich rodinách a za pokoj v celom svete, pretože satan chce vojnu, chce nepokoj, chce zničiť všetko, čo je dobré. Preto, drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1993

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby ste prebudili svoje srdcia k láske. Choďte do prírody a pozerajte, ako sa príroda prebúdza, a to vám pomôže otvoriť si srdcia pre lásku Boha Stvoriteľa. Želám si, aby ste prebudili lásku vo svojich rodinách, aby zavládla láska, kde je nepokoj a nenávisť. A keď bude láska vo vašich srdciach, bude tam aj modlitba. A nezabudnite, drahé deti, že som s vami a pomáham vám svojou modlitbou, aby vám Boh dal silu milovať. Žehnám vás a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1993

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou otvorili Bohu, aby Duch Svätý začal vo vás a skrze vás robiť zázraky. Ja som s vami a prihováram sa u Boha za každého z vás. Pretože, drahé deti, každý z vás je dôležitý v mojom pláne spásy. Pozývam vás, aby ste boli nositeľmi dobra a pokoja. Boh vám môže dať pokoj iba vtedy, ak sa obrátite a budete sa modliť. Preto, drahé deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa a robte to, čo vám vnukne Duch Svätý. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1993

„Drahé deti! Aj dnes sa radujem z vašej prítomnosti na tomto mieste. Žehnám vás svojím materinským požehnaním a prihováram sa u Boha za každého z vás. Znovu vás pozývam, aby ste prežívali moje posolstvá a uviedli ich do života, do skutkov. Som s vami a deň čo deň vás všetkých žehnám. Drahé deti, toto sú osobitné časy a preto som s vami, aby som vás milovala a chránila, aby som chránila vaše srdcia pred satanom a všetkých vás viac priblížila k Srdcu môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje materinské pozvanie.“

25. júla 1993

„Drahé deti! Ďakujem vám za vaše modlitby a lásku, ktorú mi preukazujete. Pozývam vás, aby ste sa rozhodli modliť sa na moje úmysly. Obetujte deviatniky zriekajúc sa toho, v čom sa cítite najviac zviazaní. Želám si, aby váš život bol spojený so mnou. Som vaša Matka a prajem si, deti moje, aby vás nezviedol satan, pretože vás chce viesť po nesprávnej ceste, ale nezvedie vás, ak mu to nedovolíte. Preto, deti moje, obnovte modlitbu vo svojich srdciach, a potom pochopíte moje pozvanie a moju živú túžbu pomôcť vám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1993

„Drahé deti! Želám si, aby ste pochopili, že som vašou matkou a chcem vám pomôcť a pozvať vás k modlitbe. Len modlitbou môžete pochopiť a prijať moje posolstvá a uviesť ich do života. Čítajte Sväté písmo, prežívajte ho a modlite sa, aby ste mohli pochopiť znamenia týchto časov. Toto sú osobitné časy. Preto som s vami, aby som vás priblížila môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna Ježiša. Drahé deti, želám si, aby ste boli deťmi svetla, a nie tmy. Preto žite to, čo vám hovorím. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1993

„Drahé deti! Som vašou matkou a pozývam vás, aby ste sa skrze modlitbu priblížili Bohu, pretože on je váš pokoj, váš Spasiteľ. Preto, deti moje, nehľadajte útechu v materiálnych veciach, ale hľadajte Boha. Prosím za vás a prihováram sa u Boha za každého jednotlivca. Potrebujem vašu modlitbu, aby ste ma prijali a aby ste prijali moje posolstvá ako v prvých dňoch zjavení. A len vtedy, keď otvoríte srdcia a budete sa modliť, stanú sa zázraky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1993

„Drahé deti! V týchto rokoch som vás pozývala, aby ste sa modlili, aby ste žili to, čo vám hovorím, ale vy málo žijete podľa mojich posolstiev. Rozprávate, ale nežijete, a preto aj táto vojna, deti moje, trvá tak dlho. Pozývam vás, aby ste sa otvorili Bohu a aby ste vo svojom srdci žili s Bohom, prežívali dobro a vydávali svedectvo o mojich posolstvách. Milujem vás a chcem vás chrániť od všetkého zla, ale vy nechcete. Drahé deti, nemôžem vám pomôcť, ak nežijete podľa Božích prikázaní, neprežívate omšu a neodvraciate sa od hriechu. Pozývam vás, aby ste sa stali apoštolmi lásky a dobroty. V tomto nepokojnom svete vydávajte svedectvo o Bohu a o Božej láske, a Boh vás požehná a dá vám to, o čo ho prosíte. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1993

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa teraz v tomto čase ako nikdy predtým pripravili na Ježišov príchod. Nech malý Ježiš zavládne vo vašich srdciach a len potom budete šťastní, keď Ježiš bude vaším priateľom. Nebude vám ťažké ani sa modliť, ani prinášať obete, ani vydávať svedectvo o Ježišovej veľkosti vo vašom živote, pretože on vám dá silu a radosť v týchto časoch. Svojím príhovorom a modlitbami som blízko pri vás a všetkých vás milujem a žehnám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1993

„Drahé deti! Dnes sa radujem s malým Ježišom a želám si, aby Ježišova radosť vošla do každého srdca. Deti moje, s posolstvom vám dávam požehnanie so svojím Synom Ježišom, aby v každom srdci zavládol pokoj. Milujem vás, deti moje, a všetkých vás pozývam, aby ste sa mi cez modlitbu priblížili. Rozprávate, rozprávate, ale sa nemodlíte. Preto, deti moje, rozhodnite sa pre modlitbu. Len tak budete šťastní a Boh vám dá, o čo ho prosíte. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1992

Ďalej

1994