1994

25. januára 1994

„Drahé deti! Všetky ste moje milé deti. Milujem vás. Ale, deti moje, nezabúdajte, že bez modlitby nemôžete byť v mojej blízkosti. Satan chce v tejto dobe vniesť zmätok do vašich sŕdc a do vašich rodín. Deti moje, nedajte sa. Nedovoľte, aby riadil vás i váš život. Milujem vás a prihováram sa za vás u Boha. Deti moje, modlite sa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1994

„Drahé deti! Dnes vám ďakujem za vaše modlitby. Všetci ste mi pomohli, aby sa čím skôr skončila táto vojna. Som blízko pri vás a modlím sa za každého z vás a prosím vás: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Len modlitbou môžeme zvíťaziť nad zlom a ochrániť všetko, čo chce satan zničiť vo vašich životoch. Som vaša matka a všetkých vás rovnako milujem a prihováram sa za vás u Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1994

„Drahé deti! Dnes sa radujem s vami a pozývam vás, aby ste sa mi otvorili a stali sa v mojich rukách nástrojom pre spásu sveta. Želám si, deti moje, aby ste všetci, ktorí ste zacítili vôňu svätosti prostredníctvom týchto posolstiev, ktoré vám dávam, aby ste ich niesli do tohto sveta, hladného po Bohu a po Božej láske. Ďakujem vám všetkým, že ste odpovedali v takom veľkom počte a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1994

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa rozhodli modliť sa na môj úmysel. Deti moje, pozývam vás, aby každý z vás pomohol uskutočniť môj plán prostredníctvom tejto farnosti. Teraz vás zvlášť pozývam, deti moje, aby ste sa rozhodli ísť po ceste svätosti. Len tak mi budete blízko. Milujem vás a chcem vás všetkých vziať so sebou do raja. Ale ak sa nemodlíte a nie ste pokorní a poslušní posolstvám, ktoré vám dávam, nemôžem vám pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1994

„Drahé deti! Všetkých vás pozývam, aby ste mi viac dôverovali a hlbšie žili moje posolstvá. Som s vami a prihováram sa za vás u Boha, ale očakávam aj, že sa vaše srdcia otvoria mojim posolstvám. Radujte sa, pretože Boh vás miluje a denne vám dáva možnosť, aby ste sa obrátili a viac verili v Boha Stvoriteľa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1994

„Drahé deti! Dnes sa radujem vo svojom srdci, keď vás všetkých vidím tu prítomných. Žehnám vás a všetkých vás pozývam, aby ste sa rozhodli žiť podľa mojich posolstiev, ktoré vám tu dávam. Chcem vás všetkých, deti moje, viesť k Ježišovi, pretože on je vaša spása. Preto, deti moje, čím viac sa modlíte, tým viac patríte mne a môjmu Synovi Ježišovi. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 1994

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa s trpezlivosťou rozhodli venovať čas modlitbe. Deti moje, nemôžete povedať, že ste moji a že ste prežili obrátenie prostredníctvom mojich posolstiev, ak nie ste ochotní venovať každý deň čas Bohu. Som blízko pri vás a všetkých vás žehnám. Deti moje, nezabudnite, ak sa nemodlíte, nie ste blízko pri mne a nie ste v blízkosti Ducha Svätého, ktorý vás vedie po ceste svätosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1994

„Drahé deti! Dnes som s vami spojená osobitným spôsobom a modlím sa za dar prítomnosti môjho milovaného syna vo vašej domovine. Modlite sa, deti moje, za zdravie môjho najmilovanejšieho syna, ktorý trpí a ktorého som si vyvolila pre tieto časy. Modlím a prihováram sa u svojho Syna Ježiša, aby sa uskutočnil sen, ktorí mali vaši otcovia. Modlite sa, deti moje, osobitným spôsobom, pretože satan je silný a chce zničiť nádej vo vašich srdciach. Žehnám vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1994

„Drahé deti! Radujem sa s vami a pozývam vás k modlitbe. Deti moje, modlite sa na môj úmysel. Potrebujem vaše modlitby, ktorými vás chcem priblížiť Bohu. On je vaša spása. Boh ma posiela, aby som vám pomohla a aby som vás priviedla do raja, ktorý je vaším cieľom. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1994

„Drahé deti! Ja som s vami a aj dnes sa radujem, že mi Najvyšší dovolil byť s vami, aby som vás učila a viedla po ceste dokonalosti. Deti moje, želám si, aby ste boli nádhernou kyticou, ktorú chcem podarovať Bohu k sviatku Všetkých svätých. Pozývam vás, aby ste sa otvorili a žili podľa príkladu svätých. Matka Cirkev ich vybrala, aby vám boli povzbudením pre váš každodenný život. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1994

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Ja som s vami a všetkých vás milujem. Som vaša matka a prajem si, aby vaše srdcia boli podobné môjmu Srdcu. Deti moje, bez modlitby nemôžete žiť a hovoriť, že ste moji. Modlitba je radosť. Modlitba je to, po čom túži ľudské srdce. Preto, deti moje, priblížte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a objavíte Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1994

„Drahé deti! Dnes sa radujem s vami a s vami sa modlím za pokoj: za pokoj vo vašich srdciach, za pokoj vo vašich rodinách, za pokoj vo vašich prianiach, za pokoj na celom svete. Nech vás dnes požehná Kráľ pokoja a daruje vám pokoj. Žehnám vás a nesiem každého z vás v srdci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1993

Ďalej

1995