1995

25. januára 1995

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste otvorili Ježišovi dvere svojho srdca tak, ako sa kvet otvára slnku. Ježiš chce naplniť vaše srdcia pokojom a radosťou. Deti moje, nemôžete uskutočniť pokoj, ak nie ste v pokoji s Ježišom. Preto vás pozývam na spoveď, aby sa Ježiš stal vašou pravdou a pokojom. Deti moje, modlite sa, aby ste mali silu uskutočniť to, čo vám hovorím. Som s vami a milujem vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1995

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa stali misionármi mojich posolstiev, ktoré vám dávam tu, cez toto mne drahé miesto. Boh mi dovolil zostať s vami tak dlho, a preto vás, deti moje, pozývam, aby ste s láskou žili posolstvá, ktoré vám dávam, a aby ste ich prenášali do celého sveta. Aby tak rieka lásky tiekla do ľudstva plného nenávisti a nepokoja. Pozývam vás, deti moje, aby ste sa stali pokojom tam, kde je nepokoj, a svetlom tam, kde je tma, aby tak každé srdce prijalo svetlo a cestu spásy. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1995

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste prežívali pokoj vo svojich srdciach a rodinách. Deti moje, niet pokoja tam, kde sa nemodlí, a niet lásky tam, kde nie je viera. Preto vás, deti moje, všetkých pozývam, aby ste sa dnes znovu rozhodli pre obrátenie. Ja som blízko pri vás a všetkých vás, deti moje, pozývam do svojho náručia, aby som vám pomohla. Ale vy nechcete, a tak vás satan pokúša a vaša viera sa stráca aj v tých najmenších drobnostiach. Preto, deti moje, modlite sa a prostredníctvom modlitby budete mať požehnanie a pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1995

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske. Deti moje, bez lásky nemôžete žiť ani s Bohom, ani s bratom. Preto vás všetkých pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Božej láske, ktorá je preveľká a otvorená pre každého z vás. Boh ma z lásky k človeku poslal medzi vás, aby som vám ukázala cestu spásy, cestu lásky. Ak nemilujete najprv Boha, nebudete môcť milovať ani blížneho, ani toho, koho nenávidíte. Preto, deti moje, modlite sa a prostredníctvom modlitby objavíte lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1995

„Drahé deti! Pozývam vás, deti moje, aby ste mi svojimi modlitbami pomohli priblížiť čo najviac sŕdc môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Satan je silný a všetkými silami chce pritiahnuť čo najviac ľudí k sebe a k hriechu. Preto striehne, aby využil každý okamih navyše. Prosím vás, deti moje, modlite sa a pomôžte mi, aby som vám pomohla. Som vaša matka a milujem vás, a preto vám chcem pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1995

„Drahé deti! Dnes som šťastná, že vás vidím v takom veľkom počte a že ste odpovedali a prišli žiť podľa mojich posolstiev. Pozývam vás, deti moje, aby ste boli mojimi radostnými nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Modlite sa za pokoj, aby čím skôr zavládol čas pokoja, ktorý moje srdce netrpezlivo očakáva. Som vám, deti moje, blízko a prihováram sa za každého z vás pred Najvyšším a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 1995

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe, pretože len v modlitbe budete môcť pochopiť môj príchod sem. Duch Svätý vás v modlitbe osvieti, aby ste pochopili, že sa musíte obrátiť. Deti moje, chcem z vás urobiť prekrásnu kyticu, pripravenú pre večnosť, ale vy neprijímate cestu obrátenia, cestu spásy, ktorú vám ponúkam prostredníctvom týchto zjavení. Deti moje, modlite sa, obráťte svoje srdcia a priblížte sa mi. Nech dobro zvíťazí nad zlom. Milujem vás a žehnám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. august 1995

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je vám modlitba životom. Rodina nemôže hovoriť, že je v pokoji, ak sa nemodlí. Preto nech sa vaše ráno začína rannou modlitbou a večer končí vzdávaním vďaky. Deti moje, som s vami a milujem vás, a žehnám vás, a prajem si, aby každý z vás bol v mojom objatí. Nemôžete byť v mojom objatí, ak nie ste ochotní modliť sa každý deň. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1995

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa zamilovali do Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Klaňajte sa, deti moje, vo svojich farnostiach, a tak budete spojení s celým svetom. Ježiš sa stane vaším priateľom a vy nebudete o ňom hovoriť ako o niekom, koho sotva poznáte. Jednota s ním vám bude radosťou a vy sa stanete svedkami Ježišovej lásky, ktorú má pre každé stvorenie. Deti moje, keď sa klaniate Ježišovi, ste aj pri mne blízko. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1995

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste šli do prírody, pretože tam stretnete Boha Stvoriteľa. Ja vás, deti moje, dnes pozývam, aby ste ďakovali Bohu za všetko, čo vám dáva. V ďakovaní objavíte Najvyššieho a všetko dobro, čo vás obklopuje. Deti moje, Boh je veľký a veľká je jeho láska ku každému stvoreniu. Preto sa modlite, aby ste pochopili Božiu lásku a dobrotu. Z dobroty a lásky Boha Stvoriteľa aj ja som s vami ako dar. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1995

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby každý z vás začal znovu milovať Boha, ktorý každého z vás spasil a vykúpil a potom bratov a sestry vo svojej blízkosti. Bez lásky, deti moje, nemôžete rásť vo svätosti a nemôžete robiť dobré skutky. Preto, deti moje, modlite sa, neprestajne sa modlite, aby vám Boh zjavil svoju lásku. Pozvala som vás všetkých, aby ste sa so mnou zjednotili a milovali. Aj dnes som s vami a pozývam vás, aby ste odkryli lásku vo svojich srdciach a rodinách. Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1995

„Drahé deti! Aj dnes sa s vami radujem a prinášam vám malého Ježiša, aby vás požehnal. Pozývam vás, drahé deti, aby bol váš život zjednotený s ním. Ježiš je Kráľ pokoja a len on vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte. Ja som s vami a osobitným spôsobom vás obetujem Ježišovi teraz, v tomto novom čase, keď sa treba pre neho rozhodnúť. Tento čas je časom milosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1994

Ďalej

1996