1996

25. januára 1996

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre pokoj. Proste Boha, aby vám daroval pravý pokoj. Prežívajte pokoj vo svojich srdciach a pochopíte, drahé deti, že pokoj je Božím darom. Drahé deti, bez lásky nemôžete prežívať pokoj. Ovocím pokoja je láska a ovocím lásky odpustenie. Som s vami a všetkých vás pozývam, deti moje, aby ste najprv odpúšťali v rodine, a potom budete môcť odpustiť aj iným. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1996

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k obráteniu. To je najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám tu dala. Deti moje, želám si, aby každý z vás bol nositeľom mojich posolstiev. Pozývam vás, deti moje, aby ste žili podľa posolstiev, ktoré som vám dávala v týchto rokoch. Tento čas je časom milosti. Najmä teraz, keď vás aj Cirkev pozýva k modlitbe a obráteniu. I ja vás pozývam, deti moje, aby ste žili podľa mojich posolstiev, ktoré som vám dala za ten čas, čo sa tu zjavujem. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1996

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa znovu rozhodli milovať Boha nadovšetko. V tomto čase, keď sa kvôli konzumnému duchu zabúda, čo znamená milovať a vážiť si skutočné hodnoty, opäť vás pozývam, deti moje, aby ste vo svojom živote dali Boha na prvé miesto. Nech vás satan nezláka materiálnymi vecami, ale, deti moje, rozhodnite sa pre Boha, ktorý je sloboda a láska. Zvoľte si život, a nie smrť duše. Deti moje, v tomto čase, keď rozjímate o Ježišovom utrpení a smrti, pozývam vás, aby ste sa rozhodli pre život, ktorý rozkvitne zmŕtvychvstaním, a nech sa váš život dnes obnoví obrátením, ktoré vás privedie do večného života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1996

„Drahé deti! Dnes vás znovu pozývam, aby ste dali vo svojich rodinách modlitbu na prvé miesto. Deti moje, keď je Boh na prvom mieste, potom budete vo všetkom, čo robíte, hľadať Božiu vôľu. Tak bude pre vás každodenné obrátenie ľahšie. Deti moje, pokorne hľadajte, čo nie je v poriadku vo vašom srdci, a potom pochopíte, čo máte robiť. Obrátenie sa stane pre vás každodennou úlohou, ktorú budete s radosťou vykonávať. Deti moje, som s vami a všetkých vás žehnám a pozývam vás, aby ste sa modlitbou a osobným obrátením stali mojimi svedkami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1996

„Drahé deti! Dnes sa vám chcem poďakovať za všetky modlitby a obety, ktoré ste mi priniesli v tomto mesiaci, ktorý je mi zasvätený. Deti moje, želám si, aby ste boli všetci aktívni v tomto čase, ktorý je skrze mňa osobitným spôsobom spojený s nebom. Modlite sa, aby ste pochopili, že všetci sa svojím životom a svojím príkladom podieľate na šírení spásy. Deti moje, želám si, aby sa ľudia obrátili a videli vo vás mňa a môjho Syna Ježiša. Ja sa budem za vás prihovárať a pomôžem vám, aby ste sa stali svetlom. Pomôžte druhým, pretože pomáhajúc im, aj vaša nájde spásu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1996

„Drahé deti! Dnes vám ďakujem za všetky vaše obety, ktoré ste mi priniesli v týchto dňoch. Deti moje, pozývam vás, aby ste sa mi otvorili a rozhodli sa pre obrátenie. Vaše srdcia, deti moje, sa mi ešte úplne neotvorili, preto vás znovu pozývam otvorte sa modlitbe, aby vám v modlitbe Duch Svätý pomohol, aby vaše srdcia boli z mäsa, a nie z kameňa. Deti moje, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a rozhodli sa so mnou kráčať k svätosti.“

25. júla 1996

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa každý deň rozhodovali pre Boha. Deti moje, veľa rozprávate o Bohu, ale málo svedčíte svojím životom. Preto, deti moje, rozhodnite sa pre obrátenie, aby váš život bol pravdivým pred Bohom a tak aby ste v pravde svojho života vydávali svedectvo o kráse, ktorú vám daroval Boh. Deti moje, znovu vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre modlitbu, pretože skrze modlitbu môžete žiť obrátenie. Každý z vás sa v jednoduchosti stane podobným dieťaťu, ktoré je otvorené Otcovej láske. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1996

„Drahé deti! Počúvajte, pretože chcem k vám hovoriť a pozvať vás, aby ste mali viac viery a dôvery v Boha, ktorý vás nekonečne miluje. Deti moje, neviete žiť v Božej milosti, preto vás všetkých znovu pozývam, aby ste nosili vo svojich srdciach a myšlienkach Božie slovo. Dajte, deti moje, Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách, čítajte ho a prežívajte. Poučujte svoje deti, pretože ak im nie ste príkladom, upadnú do bezbožnosti. Uvažujte a modlite sa, a potom sa narodí Boh vo vašom srdci a vaše srdce naplní radosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1996

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste svoje kríže a trápenia obetovali na môj úmysel. Deti moje, som vaša matka a chcem vám pomôcť vyprosujúc vám milosť od Boha. Deti moje, obetujte svoje utrpenia ako dar Bohu, aby sa stali prekrásnym kvetom radosti. Preto sa, deti moje, modlite, aby ste pochopili, že utrpenie sa môže premeniť na radosť a kríž na cestu radosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1996

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili Bohu Stvoriteľovi, aby vás zmenil. Deti moje, ste mi drahí, milujem vás všetkých a pozývam vás, aby ste mi boli bližší a aby vaša láska k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu bola vrúcnejšia. Chcem vás obnovovať a svojím srdcom viesť k Ježišovmu Srdcu, ktoré aj dnes za vás trpí a ktoré vás pozýva k obráteniu a obnove. Cez vás chcem obnoviť svet. Pochopte, deti moje, že vy ste dnes soľou zeme a svetlom sveta. Deti moje, pozývam vás i milujem a zvlášť vás prosím: obráťte sa.Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1996

„Drahé deti! Dnes vás znova pozývam k modlitbe, aby ste sa modlitbou, pôstom a malými obetami pripravili na Ježišov príchod. Nech sa tento čas, deti moje, stane pre vás časom milosti. Využite každý okamih a konajte dobro, pretože iba tak zakúsite Ježišovo narodenie vo svojich srdciach. Ak vy svojím životom dáte príklad a stanete sa znakom Božej lásky, radosť zavládne v srdciach ľudí. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1996

„Drahé deti! Dnes som s vami osobitným spôsobom držiac v lone malého Ježiša a pozývam vás, deti moje, aby ste sa otvorili jeho pozvaniu. Pozýva vás k radosti. Deti moje, žite s radosťou posolstvo evanjelia, ktoré vám opakujem od toho času, čo som s vami. Deti moje, som vaša matka a chcem vám odkryť Boha lásky a Boha pokoja. Neželám si, aby váš život bol smutný, ale aby ste ho v radosti prežili pre večnosť podľa evanjelia. Iba tak bude mať váš život zmysel. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1995

Ďalej

1997