1997

25. januára 1997

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste rozmýšľali o svojej budúcnosti. Vy vytvárate nový svet bez Boha iba svojimi silami, a preto ste nespokojní a bez radosti v srdci. Tento čas je mojím časom, a preto vás, deti moje, znovu pozývam, aby ste sa modlili. Keď nájdete jednotu s Bohom, pocítite hlad po Božom slove a vaše srdce, deti moje, bude prekypovať radosťou a budete svedčiť o Božej láske všade, kde budete. Žehnám vás a opakujem, že som s vami, aby som vám pomohla. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1997

„Drahé deti! Aj dnes vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste sa otvorili Bohu Stvoriteľovi a stali sa aktívnymi. Pozývam vás, deti moje, aby ste v tomto čase videli, kto potrebuje vašu duchovnú alebo materiálnu pomoc. Svojím príkladom, deti moje, budete predĺženými Božími rukami, ktoré ľudstvo hľadá. Len tak pochopíte, že ste pozvaní svedčiť a stať sa radostnými nositeľmi Božieho slova a lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1997

„Drahé deti! Dnes vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste vzali do rúk kríž a rozjímali o Ježišových ranách. Proste Ježiša, aby uzdravil vaše rany, ktoré ste, drahé deti, dostali v živote pre vaše hriechy alebo hriechy vašich rodičov. Iba tak, deti moje, pochopíte, že svet potrebuje uzdravenie viery v Boha Stvoriteľa. Skrze Ježišovo utrpenie a smrť na kríži pochopíte, že len modlitbou sa aj vy môžete stať pravými apoštolmi viery, keď v jednoduchosti a modlitbe žijete vieru, ktorá je darom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1997

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby váš život bol spojený s Bohom Stvoriteľom, pretože tak bude mať váš život zmysel a pochopíte, že Boh je láska. Boh ma posiela k vám z lásky, aby som vám pomohla pochopiť, že bez neho niet budúcnosti, ani radosti, a predovšetkým ani večnej spásy. Deti moje, pozývam vás, aby ste zanechali hriech a prijali modlitbu v každom čase, aby ste v modlitbe spoznali zmysel svojho života. Boh sa dáva tomu, kto ho hľadá. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1997

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste oslavovali Boha a aby Božie meno bolo sväté vo vašich srdciach a životoch. Deti moje, keď ste v Božej svätosti, Boh je s vami a daruje vám pokoj a radosť, ktoré prichádzajú od Boha len skrze modlitbu. Preto, deti moje, obnovte modlitbu vo svojich rodinách a vaše srdce bude velebiť sväté Božie meno a raj zavládne vo vašich srdciach. Som blízko pri vás a prihováram sa za vás u Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1997

„Drahé deti! Dnes som s vami osobitným spôsobom a prinášam vám svoje materinské požehnanie pokoja. Prosím za vás a prihováram sa za vás u Boha, aby ste pochopili, že každý z vás je nositeľom pokoja. Pokoj nemôžete mať, ak vaše srdce nie je v pokoji s Bohom. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože modlitba je základom vášho pokoja. Otvorte svoje srdcia a dajte Bohu čas, aby sa stal vaším priateľom. Keď sa utvorí pravé priateľstvo s Bohom, žiadna búrka ho nemôže zničiť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 1997

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste odpovedali na moje pozvanie k modlitbe. Želám si, deti moje, aby ste si v tomto čase našli kútik pre osobnú modlitbu. Chcem vás viesť k modlitbe srdcom. Len tak pochopíte, že váš život je bez modlitby prázdny. Zmysel svojho života objavíte, keď odkryjete Boha v modlitbe. Preto, deti moje, otvorte dvere svojho srdca a pochopíte, že modlitba je radosť, bez ktorej nemôžete žiť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1997

„Drahé deti! Boh mi dáva tento čas ako dar pre vás, aby som vás mohla učiť a viesť cestou spásy. Drahé deti, teraz nechápete túto milosť, ale čoskoro príde čas, keď budete žialiť za týmito posolstvami. Preto, deti moje, žite podľa všetkých slov, ktoré som vám dávala počas tohto milostivého obdobia, a obnovte modlitbu, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Osobitne pozývam všetkých tých, ktorí sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa stali príkladom pre druhých. Pozývam všetkých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, aby sa modlili ruženec a učili ho modliť sa druhých. Deti moje, ruženec mám zvlášť rada. Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce, a môžem vám pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1997

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste si uvedomili, že bez lásky nemôžete pochopiť, že Boh má byť vo vašom živote na prvom mieste. Preto vás, deti moje, všetkých pozývam, aby ste milovali nie ľudskou, ale Božou láskou. Tak bude váš život krajší a bez záujmu. Pochopíte, že Boh sa vám najjednoduchším spôsobom dáva z lásky. Deti moje, aby ste pochopili moje slová, ktoré vám dávam z lásky, modlite sa, modlite sa, modlite sa, a budete môcť s láskou prijímať druhých a odpúšťať všetkým, ktorí vám spôsobili zlo. Odpovedajte modlitbou, modlitba je plodom lásky k Bohu Stvoriteľovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1997

„Drahé deti! Aj dnes som s vami a všetkých vás pozývam, aby ste sa obnovili žijúc moje posolstvá. Deti moje, nech sa vám modlitba stane životom a buďte príkladom pre druhých. Deti moje, želám si, aby ste sa stali nositeľmi pokoja a Božej radosti dnešnému nepokojnému svetu. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ja som s vami a žehnám vás svojím materinským pokojom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1997

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste pochopili svoje kresťanské povolanie. Deti moje, ja som vás viedla a vediem týmto časom milosti, aby ste si uvedomili svoje kresťanské povolanie. Svätí mučeníci umierali svedčiac: ,Ja som kresťan a milujem Boha nadovšetko!‘ Deti moje, aj dnes vás pozývam, aby ste sa radovali a boli radostnými kresťanmi, zodpovední a uvedomelí, že vás Boh povolal, aby ste osobitným spôsobom boli radostne otvorenou náručou voči tým, ktorí neveria, aby podľa príkladu vášho života dosiahli vieru a lásku k Bohu. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa vaše srdce otvorilo a bolo citlivé Božie slovo. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1997

„Drahé deti! Aj dnes sa s vami radujem a pozývam vás k dobru. Želám si, aby každý z vás rozjímal a nosil pokoj vo svojom srdci a hovoril: Ja si prajem postaviť Boha v svojom živote na prvé miesto! Takto, deti moje, sa každý z vás stane svätým. Povedzte, deti moje, každému: Ja ti želám dobro a on sa ti odplatí dobrom a dobro, deti moje, bude prebývať v srdci každého človeka. Dnes večer vám, deti moje, prinášam dobro svojho Syna, ktorý dal svoj život, aby vás spasil. Preto, deti moje, radujte sa a vystrite ruky k Ježišovi, ktorý je samé dobro. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1996

Ďalej

1998