1999

25. januára 1999

„Drahé deti! Znovu vás pozývam k modlitbe. Nemôžete sa vyhovárať, že musíte viac pracovať, pretože príroda ešte spí hlbokým spánkom. Otvorte sa v modlitbe. Obnovte modlitbu vo svojich rodinách. Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách, čítajte ho, rozjímajte o ňom a učte sa, ako Boh miluje svoj ľud. Jeho láska sa zjavuje aj v dnešných časoch, pretože vám posiela mňa, aby som vás pozvala na cestu spásy. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 1999

„Drahé deti! Aj dnes som s vami osobitným spôsobom, keď rozjímam a prežívam vo svojom srdci Ježišovo utrpenie. Deti moje, otvorte svoje srdcia a dajte mi všetko, čo je v nich: radosti, trápenia aj každú, ba i najmenšiu bolesť, aby som ju mohla obetovať Ježišovi, aby on svojou nesmiernou láskou zapálil a premenil vaše trápenia na radosť svojho zmŕtvychvstania. Preto vám pozývam, deti moje, osobitným spôsobom teraz, aby sa otvorili vaše srdcia modlitbe, aby ste sa modlitbou stali Ježišovými priateľmi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 1999

„Drahé deti! Pozývam vás k modlitbe srdcom. Osobitným spôsobom, deti moje, vás pozývam, aby ste sa modlili za obrátenie hriešnikov, za tých, ktorí mečom nenávisti a každodenným preklínaním prebodávajú moje Srdce i Srdce môjho Syna Ježiša. Modlime sa, deti moje, za všetkých tých, ktorí nechcú spoznať Božiu lásku, hoci patria do Cirkvi. Modlime sa, aby sa obrátili, aby sa Cirkev vzkriesila v láske. Len láskou a modlitbou, deti moje, môžete žiť tento čas, ktorý je vám daný na obrátenie. Dajte Boha na prvé miesto, potom sa zmŕtvychvstalý Ježiš stane vaším priateľom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 1999

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Deti moje, buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Pôstom a modlitbou dosvedčujte, že ste moji a že žijete podľa mojich posolstiev. Modlite sa a proste! Modlím sa a prihováram sa za vás pred Bohom, aby ste sa obrátili, aby váš život a vaše správanie boli vždy kresťanské. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 1999

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa obrátili a pevnejšie verili v Boha. Hľadáte, deti moje, pokoj a modlíte sa rozličnými spôsobmi, ale ešte ste nedali svoje srdce Bohu, aby ho naplnil svojou láskou. Teda preto som s vami, aby som vás poučila a priblížila Božej láske. Ak milujete Boha nadovšetko, bude pre vás ľahké modliť sa a otvoriť mu srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 1999

„Drahé deti! Dnes vám ďakujem, že žijete a svojím životom vydávate svedectvo o mojich posolstvách. Deti moje, buďte silní a modlite sa, aby vám modlitba dala silu a radosť. Len tak bude každý z vás môj a ja ho budem viesť cestou spásy. Deti moje, modlite sa a svojím životom vydávajte svedectvo o mojej prítomnosti na tomto mieste. Nech sa vám každý deň stane radostným svedectvom Božej lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 1999

„Drahé deti! Aj dnes sa radujem s vami a všetkých vás pozývam k modlitbe srdcom. Deti moje, pozývam vás, aby ste tu spolu so mnou všetci ďakovali Bohu za milosti, ktoré vám skrze mňa dáva. Želám si, aby ste pochopili, že tu nechcem vytvoriť len miesto modlitby, ale aj stretnutie sŕdc. Želám si, aby sa moje, Ježišovo a vaše srdce premenili na jedno srdce lásky a pokoja. Preto, deti moje, modlite sa a radujte sa zo všetkého, čo tu Boh koná, napriek tomu, že satan vyvoláva hádky a nepokoj. Som s vami a všetkých vás vediem cestou lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 1999

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste vo farbách prírody oslavovali Boha Stvoriteľa. Hovorí k vám aj cez najdrobnejší kvietok o svojej kráse a hĺbke lásky, ktorou vás stvoril. Deti moje, nech vám modlitba vytryskne zo srdca ako čerstvá voda z prameňa. Nech vám pšeničné lány hovoria o Božom milosrdenstve ku všetkému stvoreniu. Preto obnovte modlitbu vďaky za všetko, čo vám dáva. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 1999

„Drahé deti! Dnes vás znovu pozývam, aby ste sa stali nositeľmi môjho pokoja. Zvlášť teraz, keď sa hovorí, že Boh je ďaleko, ale v skutočnosti k vám nebol nikdy bližšie. Pozývam vás, aby ste pri čítaní Svätého písma obnovili modlitbu vo svojich rodinách a prežívali radosť zo stretnutia s Bohom, ktorý nekonečne miluje svoje stvorenia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 1999

„Drahé deti! Nezabudnite: Toto je čas milosti, preto modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 1999

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. V tomto čase milosti nech je vám kríž ukazovateľom smeru lásky a jednoty, cez ktoré k vám prichádza pravý pokoj. Preto, deti moje, modlite sa zvlášť v tomto čase, aby sa vo vašich srdciach narodil malý Ježiš, tvorca pokoja. Len modlitbou sa stanete mojimi apoštolmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Preto modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 1999

„Drahé deti! Toto je čas milosti. Deti moje, dnes vám osobitným spôsobom s malým Ježišom, ktorého držím vo svojom náručí, dávam možnosť, aby ste sa rozhodli pre pokoj. Skrze vaše ÁNO za pokoj a rozhodnutie pre Boha otvára sa vám nová možnosť pre pokoj. Len tak, deti moje, táto doba – storočie sa stane pre vás časom pokoja a blahobytu. Preto dajte malého novorodeného Ježiša na prvé miesto vo svojom živote a on vás povedie cestou spásy. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1998

Ďalej

2000