2000

25. januára 2000

„Drahé deti! Pozývam vás, deti moje, k neprestajnej modlitbe. Keď sa modlíte, ste bližšie k Bohu a on vás povedie cestou pokoja a spásy. Preto vás dnes vyzývam, aby ste darovali pokoj druhým. Len v Bohu je pravý pokoj. Otvorte svoje srdcia a staňte sa darcami pokoja a druhí vo vás a cez vás objavia pokoj a tak budete dosvedčovať Boží pokoj a lásku, ktorú vám dáva. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2000

„Drahé deti! Prebuďte sa zo sna nevery a hriechu, pretože toto je čas milosti, ktorý vám Boh dáva. Využite tento čas a žiadajte si od Boha milosť uzdravenia svojho srdca, aby ste srdcom videli Boha i človeka. Zvlášť sa modlite za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku, a svojím životom vydávajte svedectvo, aby aj oni spoznali Boha a jeho nesmiernu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2000

„Drahé deti! Modlite sa a využite tento čas, pretože toto je čas milosti. Ja som s vami a pred Bohom sa prihováram za každého z vás, aby sa vaše srdce otvorilo Bohu a Božej láske. Deti moje, modlite sa neustále, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2000

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k obráteniu. Príliš sa staráte o materiálne veci a málo o duchovné. Otvorte svoje srdcia a znovu viac pracujte na osobnom obrátení. Rozhodnite sa každý deň zasvätiť čas Bohu a modlitbe, až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s Bohom. Len tak bude mať váš život zmysel a budete s radosťou rozmýšľať o večnom živote. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2000

„Drahé deti! Radujem sa s vami a v tomto milostivom čase pozývam vás na duchovnú obnovu. Modlite sa, deti moje, aby vo vás mohol Duch Svätý v plnosti prebývať, aby ste mohli radostne vydávať svedectvo všetkým, ktorí sú ďaleko od viery. Deti moje, zvlášť sa modlite za dary Ducha Svätého, aby ste boli v duchu lásky každý deň a v každej situácii bližšie k človeku bratovi a aby ste v múdrosti a láske prekonali každú ťažkosť. Ja som s vami a prihováram sa za každého z vás u Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2000

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti. Deti moje, nezabudnite: ja som s vami a všetkých vás milujem. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2000

„Drahé deti! Nezabudnite, že tu na zemi ste na ceste k večnosti a že váš domov je na nebesiach. Preto, deti moje, buďte otvorení pre Božiu lásku a zanechajte sebectvo a hriech. Nech je vašou radosťou len objavovanie Boha v každodennej modlitbe. Preto využite tento čas a modlite sa, modlite sa, modlite sa a Boh je pri vás blízko v modlitbe a skrze modlitbu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2000

„Drahé deti! Chcem sa s vami podeliť o svoju radosť. Vo svojom Nepoškvrnenom Srdci cítim, že je veľa tých, ktorí sa mi priblížili a osobitným spôsobom nesú vo svojich srdciach víťazstvo môjho Nepoškvrneného Srdca prostredníctvom modlitby a obrátenia. Chcem sa vám poďakovať a povzbudiť vás, aby ste s láskou a silou Ducha Svätého ešte viac pracovali pre Boha a jeho kráľovstvo. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2000

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Nech sa vám modlitba stane radosťou. Obnovte modlitbu vo svojich rodinách a vytvárajte modlitbové skupiny, a tak budete prežívať spoločenstvo a radosť z modlitby . Všetci, ktorí sa modlia a sú členmi modlitbových skupín, sú v srdci otvorení Božej vôli a s radosťou svedčia o Božej láske. Som s vami a všetkých vás nosím vo svojom srdci a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2000

„Drahé deti! Dnes vám chcem otvoriť svoje materinské srdce a všetkých vás pozvať k modlitbe na môj úmysel. S vami chcem obnoviť modlitbu a pozvať vás k pôstu, ktorý chcem obetovať môjmu Synovi Ježišovi za príchod nového času, času jari. V tomto Jubilejnom roku sa mi otvorili mnohé srdcia a Cirkev sa obnovuje v Duchu. Radujem sa s vami a ďakujem Bohu za tento dar a vás, deti moje, pozývam: modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2000

„Drahé deti! Dnes, keď je k vám nebo zvláštnym spôsobom blízko, pozývam vás k modlitbe, aby ste prostredníctvom modlitby dali Boha na prvé miesto. Deti moje, dnes som blízko k vám a žehnám každého z vás svojím materinským požehnaním, aby ste mali silu a lásku pre všetkých ľudí, ktorých stretnete vo svojom pozemskom živote, a aby ste mohli darovať Božiu lásku. Radujem sa s vami a chcem vám povedať, že váš brat Slavko sa narodil pre nebo a prihovára sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2000

„Drahé deti! Dnes, keď mi Boh dovolil, aby som mohla byť s vami s malým Ježišom v náručí, radujem sa s vami a Bohu vzdávam chválu za všetko to, čo vykonal v tomto Jubilejnom roku. Zvlášť ďakujem Bohu za všetky povolania tých, ktorí v plnosti povedali Bohu ÁNO. Všetkých vás žehnám svojím požehnaním a požehnaním novorodeného Ježiša. Prosím za vás všetkých, aby sa radosť zrodila vo vašich srdciach, aby ste v radosti aj vy prinášali radosť, ktorú mám ja dnes. Prinášam vám v tomto dieťati Spasiteľa vašich sŕdc a toho, ktorý vás vyzýva k svätosti života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

1999

Ďalej

2001