2002

25. januára 2002

„Drahé deti! V tomto čase, keď sa ešte obzeráte za minulým rokom, pozývam vás, deti moje, aby ste sa hlboko zahľadeli do svojho srdca a rozhodli sa priblížiť k Bohu a modlitbe. Deti moje, ešte ste pripútaní k pozemským veciam a málo k duchovnému životu. Nech je vám aj dnešné moje pozvanie podnetom, aby ste sa rozhodli pre Boha a každodenné obrátenie. Nemôžete sa obrátiť, deti moje, ak nezanecháte hriechy a nerozhodnete sa pre lásku k Bohu a blížnemu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2002

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste sa stali Ježišovými priateľmi. Modlite sa za pokoj vo svojich srdciach a pracujte na osobnom obrátení. Deti moje, len tak sa budete môcť stať svedkami pokoja a Ježišovej lásky vo svete. Otvorte sa modlitbe, aby sa vám modlitba stala nutnosťou. Obráťte sa, deti moje, a pracujte na tom, aby čo najviac duší spoznalo Ježiša a jeho lásku. Som vám nablízku a všetkých vás žehnám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2002

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa zjednotili s Ježišom v modlitbe. Otvorte mu svoje srdce a darujte mu všetko, čo je v ňom: radosti, smútok i choroby. Nech sa vám to stane časom milosti. Modlite sa, deti moje, a nech každý okamih patrí Ježišovi. Som s vami a prihováram sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2002

„Drahé deti! Radujte sa so mnou v tomto jarnom čase, keď sa celá príroda prebúdza a vaše srdcia túžia po zmene. Otvorte sa, deti moje, a modlite sa. Nezabúdajte, že som s vami a chcem vás všetkých viesť môjmu Synovi, aby vás obdaril úprimnou láskou k Bohu a ku všetkému, čo je od neho. Otvorte sa modlitbe a žiadajte od Boha obrátenie svojich sŕdc, všetko ostatné on vidí a postará sa o to vo svojej prozreteľnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2002

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste dali modlitbu na prvé miesto vo svojom živote. Modlite sa a nech sa vám modlitba, deti moje, stane radosťou. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých, a vy, deti moje, buďte radostnými nositeľmi mojich posolstiev. Nech sa váš život so mnou stane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2002

„Drahé deti! Dnes sa modlím za vás a s vami, aby vám Duch Svätý pomohol a zväčšil vašu vieru, aby ste ešte viac prijali posolstvá, ktoré vám tu dávam na tomto svätom mieste. Deti moje, pochopte, že toto je čas milosti pre každého z vás a so mnou, deti moje, ste v bezpečí. Chcem vás všetkých priviesť na cestu svätosti. Žite moje posolstvá a uveďte do života každé slovo, ktoré vám dávam. Nech sú vám vzácne, pretože prichádzajú z neba. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2002

„Drahé deti! Dnes sa radujem s vaším patrónom a pozývam vás, aby ste boli otvorení Božej vôli, aby vo vás a cez vás rástla viera v ľuďoch, ktorých stretáte vo svojom každodennom živote. Deti moje, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Proste svojich svätých patrónov, aby vám pomohli rásť v láske k Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2002

„Drahé deti! Aj dnes som s vami v modlitbe, aby vám Boh dal ešte väčšiu vieru. Deti moje, vaša viera je malá a ani si neuvedomujete, nakoľko preto nie ste schopní žiadať Boha o dar viery. Preto som s vami, aby som vám, deti moje, pomohla pochopiť moje posolstvá a aby ste ich uviedli do života. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a len vo viere a prostredníctvom modlitby nájde vaša duša pokoj a svet radosť, že bude s Bohom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2002

„Drahé deti! Aj v tomto nepokojnom čase pozývam vás k modlitbe. Deti moje, modlite sa za pokoj, aby vo svete každý človek pocítil lásku k pokoju. Len keď duša nájde pokoj v Bohu, cíti sa spokojne a svetom začne prúdiť láska. A zvlášť, deti moje, ste pozvaní, aby ste prežívali a dosvedčovali pokoj, pokoj vo vašich srdciach a rodinách, a cez vás začne pokoj prúdiť aj do sveta. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2002

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Deti moje, verte, že jednoduchou modlitbou možno konať zázraky. Prostredníctvom vašej modlitby otvárate svoje srdce Bohu a on koná zázraky vo vašom živote. Keď vidíte plody, napĺňa sa vaše srdce radosťou a vďačnosťou Bohu za všetko, čo koná vo vašom živote, a skrze vás aj druhým. Modlite sa a verte, deti moje, Boh vám dáva milosti, ale vy ich nevidíte. Modlite sa a uvidíte ich. Nech váš deň napĺňa modlitba a vďaka za všetko, čo vám Boh dáva. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“

25. novembra 2002

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k obráteniu. Otvorte svoje srdce, deti moje, vo svätej spovedi Bohu a pripravte si dušu, aby sa mohol vo vašom srdci znovu narodiť malý Ježiš. Dovoľte mu, aby vás premenil a zaviedol na cestu pokoja a radosti. Deti moje, rozhodnite sa pre modlitbu. Najmä teraz, v tomto milostivom čase, nech vaše srdce túži po modlitbe. Som vám nablízku a prihováram sa pred Bohom za vás všetkých. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2002

„Drahé deti! Toto je čas veľkých milostí, ale aj čas veľkých skúšok pre všetkých, ktorí chcú nasledovať cestu pokoja. Preto vás znovu, deti moje, pozývam: modlite sa, modlite sa, modlite sa nie slovami, ale srdcom. Žite moje posolstvá a kajajte sa. Uvedomte si tento dar, že mi Boh dovolil byť s vami, zvlášť dnes, keď mám vo svojich rukách malého Ježiša – Kráľa pokoja. Chcem vám dať pokoj a vy ho neste vo svojich srdciach, i darujte ho druhým, kým Boží pokoj nezavládne vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2001

Ďalej

2003