2003

25. januára 2003

„Drahé deti! Týmto posolstvom vás znovu pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Zvlášť teraz, keď je pokoj v kríze, vy buďte tí, ktorí sa modlia a dosvedčujú pokoj. Deti moje, buďte pokojom v tomto nepokojnom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2003

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili za pokoj. Ako som vám už hovorila, aj teraz vám opakujem, deti moje, len modlitbou a pôstom sa môžu zastaviť aj vojny. Pokoj je drahocenný dar od Boha. Hľadajte ho, modlite sa zaň a dosiahnete ho. Hovorte o pokoji a noste pokoj vo svojich srdciach. Pestujte ho ako kvet, ktorý potrebuje vodu, nehu a svetlo. Buďte tí, čo prinášajú pokoj druhým. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2003

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Modlite sa srdcom, deti moje, a nestrácajte nádej, pretože Boh miluje svoje stvorenia. On vás chce spasiť jedného za druhým skrze moje príchody sem. Pozývam vás na cestu svätosti. Modlite sa, a v modlitbe ste otvorení Božej vôli, a tak vo všetkom, čo robíte, uskutočňujete Boží plán vo vás i skrze vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2003

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. V uplynulom pôstnom čase ste pochopili, akí ste malí a aká malá je vaša viera. Deti moje, rozhodnite sa aj dnes pre Boha, aby on vo vás a skrze vás menil srdcia ľudí, ale aj vaše srdcia. Buďte radostnými nositeľmi Zmŕtvychvstalého Ježiša v tomto nepokojnom svete, ktorý túži po Bohu a po všetkom, čo je od Boha. Som s vami, deti moje, a milujem vás osobitnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2003

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Obnovte svoju osobnú modlitbu, a osobitným spôsobom proste Ducha Svätého, aby vám pomohol modliť sa srdcom. Prihováram sa za vás všetkých, deti moje, a všetkých vás pozývam k obráteniu. Ak sa vy obrátite, aj všetci okolo vás sa obnovia a modlitba sa im stane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2003

„Drahé deti! Aj dnes vás s veľkou radosťou pozývam žiť moje posolstvá. Som s vami a ďakujem vám, že ste uviedli do života to, čo vám hovorím. Pozývam vás, aby ste s novým oduševnením a ešte väčšou radosťou obnovili moje posolstvá. Nech sa modlitba stane vašou každodennou potrebou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2003

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Deti moje, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Len tak každý z vás odkryje pokoj v srdci a vaša duša sa uspokojí. Pocítite potrebu svedčiť druhým o láske, ktorú cítite vo svojom srdci a živote. Som s vami a prihováram sa pred Bohom za vás všetkých. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2003

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste vo svojom srdci ďakovali Bohu za všetky milosti, ktoré vám dáva aj prostredníctvom znakov a farieb, ktoré sú v prírode. Boh vás chce priblížiť k sebe a pobáda vás, aby ste mu vzdali slávu i chválu. Preto vás znovu pozývam, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa a nezabudnite: ja som s vami. Prihováram sa pred Bohom za každého z vás, kým vaša radosť v ňom nebude úplná. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2003

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa priblížili môjmu srdcu. Len tak pochopíte dar mojej prítomnosti tu medzi vami. Chcem vás, deti moje, viesť k srdcu môjho Syna Ježiša. Ale vy sa vzpierate a nechcete otvoriť svoje srdcia modlitbe. Ja vás znovu, deti moje, pozývam, nebuďte hluchí, ale pochopte moje pozvanie, ktoré je pre vašu spásu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2003

„Drahé deti! Znovu vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna Ježiša. Chcem vás, deti moje, všetkých priviesť na cestu obrátenia a svätosti. Len tak, cez vás, môžeme priviesť čím viac duší na cestu spásy. Nezdráhajte sa, deti moje, ale povedzte celým srdcom: Chceme pomôcť Ježišovi a Márii, aby čo najviac bratov a sestier spoznalo cestu svätosti. Tak sa budete cítiť spokojní, že ste Ježišovými priateľmi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2003

„Drahé deti! Pozývam vás, aby vám tento čas bol ešte silnejším podnetom k modlitbe. V tomto čase, deti moje, modlite sa, aby sa Ježiš narodil vo všetkých srdciach, najmä v tých, ktoré ho nepoznajú. Buďte láskou, radosťou a pokojom v tomto nepokojnom svete. Som s vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2003

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých žehnám so svojím Synom Ježišom v náručí a prinášam vám toho, ktorý je Kráľ pokoja, aby vám daroval svoj pokoj. Som s vami a všetkých vás milujem, deti moje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2002

Ďalej

2004