2005

25. januára 2005

„Drahé deti! V tomto milostivom čase znovu vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, deti moje, za jednotu kresťanov, aby všetci boli jedno srdce. Jednota bude skutočne medzi vami, nakoľko sa budete modliť a odpúšťať. Nezabúdajte: láska zvíťazí, len ak sa modlíte a vaše srdce sa otvorí. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2005

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli mojimi vystretými rukami v tomto svete, ktorý Boha dáva na posledné miesto. Vy, deti moje, dajte Boha na prvé miesto vo svojom živote. Boh vás požehná a dá vám silu, aby ste dosvedčovali Boha lásky a pokoja. Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých. Deti moje, nezabúdajte, že vás milujem nežnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2005

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske. Deti moje, milujte sa Božou láskou. V každom okamihu, v radosti i v smútku, nech vládne láska, a tak láska zavládne vo vašich srdciach. Zmŕtvychvstalý Ježiš bude s vami a vy budete jeho svedkami. Budem sa s vami radovať a chrániť vás svojím materinským plášťom. Zvlášť, deti moje, budem s láskou hľadieť na vaše každodenné obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2005

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu vo svojich rodinách. Modlitbou a čítaním Svätého písma nech vojde do vašich rodín Duch Svätý, ktorý vás obnoví. Tak sa stanete učiteľmi viery vo svojich rodinách. Modlitbou a vašou láskou sa vydá svet na lepšiu cestu a láska zavládne svetom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2005

„Drahé deti! Znovu vás pozývam, aby ste v pokore žili moje posolstvá. Zvlášť ich dosvedčujte teraz, keď sa blížime k výročiu mojich zjavení. Deti moje, buďte znamením pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a všetkých vám žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2005

„Drahé deti! Dnes vám ďakujem za každú obetu, ktorú ste priniesli na moje úmysly. Pozývam vás, deti moje, aby ste boli mojimi apoštolmi pokoja a lásky vo svojich rodinách a vo svete. Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil a viedol po ceste svätosti. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2005

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste krátkymi a vrúcnymi modlitbami naplnili svoj deň. Keď sa modlíte, vaše srdce je otvorené a Boh vás miluje osobitnou láskou a dáva vám osobitné milosti. Preto využite tento milostivý čas a zasväťte ho Bohu väčšmi než kedykoľvek predtým. Konajte deviatniky pôstu a zriekania sa, aby satan bol ďaleko od vás a milosť okolo vás. Som blízko pri vás a prihováram sa pred Bohom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2005

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste žili moje posolstvá. Tento čas vám Boh daroval ako čas milosti. Preto, deti moje, využite každý okamih a modlite sa, modlite sa, modlite sa. Všetkých vás žehnám a prihováram sa u Najvyššieho za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2005

„Drahé deti! Hoci ste ďaleko od môjho srdca, v láske vás volám: obráťte sa. Nezabúdajte: som vaša Matka a cítim bolesť za každého, ktorý je ďaleko od môjho srdca, ale nenechávam vás samých. Verím, že môžete zanechať cestu hriechu a rozhodnúť sa pre svätosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2005

„Deti moje, verte, modlite sa a milujte a Boh vám bude nablízku. Daruje vám všetky milosti, ktoré od neho žiadate. Som pre vás darom, pretože Boh mi dovoľuje byť deň čo deň s vami a milovať každého z vás nesmiernou láskou. Preto, deti moje, v modlitbe a v pokore otvorte svoje srdcia a buďte svedkami mojej prítomnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2005

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane životom. Deti moje, v tomto čase sa osobitným spôsobom modlím pred Bohom, aby vám daroval dar viery. Len vo viere objavíte radosť z daru života, ktorý vám Boh daroval. Vaše srdce bude radostné, keď bude myslieť na večnosť. Som s vami a milujem vás nežnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2005

„Drahé deti! Aj dnes vám prinášam v náručí malého Ježiša Kráľa pokoja, aby vás požehnal svojím pokojom. Deti moje, dnes vás osobitne pozývam, aby ste boli mojimi nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Boh vás požehná. Deti moje, nezabúdajte, som vaša matka. Všetkých vás žehnám osobitným požehnaním s malým Ježišom vo svojom náručí. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2004

Ďalej

2006