2006

25. januára 2006

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste boli nositeľmi evanjelia vo svojich rodinách. Nezabudnite, deti moje, čítať Sväté písmo. Položte ho na viditeľné miesto a dosvedčujte svojím životom, že veríte a žijete Božie slovo. Som vám blízko svojou láskou a prihováram sa pred mojím Synom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2006

„Drahé deti! V tomto milostivom pôstnom čase vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdce darom, ktoré vám chce Boh dať. Nebuďte uzavretí, ale modlitbou a odriekaním povedzte Bohu áno a on vám dá v hojnosti. Ako sa na jar zem otvára semenu a prinesie stonásobnú úrodu, tak vám aj váš nebeský Otec dá v hojnosti. Som s vami a milujem vás, deti moje, nežnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2006

„Odvahu, deti moje! Rozhodla som sa viesť vás cestou svätosti. Zrieknite sa hriechu a poďte cestou spásy, cestou, ktorú vybral môj Syn. Cez každé vaše utrpenie a trápenie Boh nájde pre vás cestu radosti. Preto vy, deti moje, modlite sa. Sme vám blízko svojou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2006

„Drahé deti! Aj dnes vás vyzývam, aby ste mali viac dôvery vo mňa a v môjho Syna. On zvíťazil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním a pozýva vás, aby ste skrze mňa boli časťou jeho radosti. Vy nevidíte Boha, deti moje, ale ak sa modlíte, pocítite jeho blízkosť. Som s vami a pred Bohom sa prihováram za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2006

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste uvádzali do praxe a žili moje posolstvá, ktoré vám dávam. Rozhodnite sa pre svätosť, deti moje, a myslite na raj. Len tak budete mať pokoj vo svojom srdci, ktorý nikto nebude môcť zničiť. Pokoj je dar, ktorý vám dá Boh v modlitbe. Deti moje, hľadajte a pracujte zo všetkých síl, aby pokoj zvíťazil vo vašich srdciach a vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2006

„Drahé deti! S veľkou radosťou v svojom srdci ďakujem vám za všetky modlitby, ktoré ste v týchto dňoch obetovali na moje úmysly. Vedzte, deti moje, neoľutujete ani vy, ani vaše deti. Boh vás odmení veľkými milosťami a dosiahnete večný život. Som blízko pri vás a ďakujem všetkým, ktorí počas týchto rokov prijali moje posolstvá, uviedli ich do života a rozhodli sa pre svätosť a pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2006

„Drahé deti! V tomto čase nemyslite iba na telesný oddych, ale, deti moje, hľadajte čas i pre dušu. Nech k vám v tichosti hovorí Duch Svätý a dovoľte mu, aby vás obrátil a menil. Som s vami a pred Bohom sa prihováram za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2006

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Len v modlitbe budete blízko mňa a môjho Syna a uvidíte, aký krátky je tento život. Vo vašom srdci sa zrodí túžba po nebi. Radosť zavládne vo vašich srdciach a modlitba potečie ako rieka. Vo vašich slovách bude len vďaka Bohu za to, že vás stvoril a túžba po svätosti sa vám stane skutočnosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2006

„Drahé deti! Aj dnes som s vami a všetkých vás pozývam k úplnému obráteniu. Rozhodnite sa pre Boha, deti moje, a nájdete v Bohu pokoj, ktorý hľadá vaše srdce. Nasledujte životy svätých a nech vám oni budú príkladom, a ja vás všetkých budem povzbudzovať, kým mi Najvyšší dovolí byť s vami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2006

„Drahé deti! Dnes mi Pán dovolil, aby som vám znovu povedala, že žijete v milostivom čase. Neuvedomujete si, deti moje, že Boh vám dáva veľkú príležitosť, aby ste sa obrátili a žili v pokoji a láske. Ste takí slepí a pripútaní k pozemským veciam a myslíte na pozemský život. Boh ma poslal, aby som vás viedla k večnému životu. Ja, deti moje, nie som unavená, hoci vidím vaše srdcia zaťažené a unavené zo všetkého toho, čo je milosť a dar. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2006

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Deti moje, keď sa modlíte, ste blízko Bohu a on vám dáva túžbu po večnosti. Toto je čas, keď môžete viac hovoriť o Bohu a viac robiť pre Boha. Preto mu neodporujte, ale dovoľte, deti moje, aby vás on viedol, menil a vošiel do vášho života. Nezabúdajte, že ste pútnikmi na ceste k večnosti. Preto, deti moje, dovoľte, aby vás Boh viedol ako pastier svoje stádo. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2006

„Drahé deti! Aj dnes vám prinášam novorodeného Ježiša v náručí. On, ktorý je Kráľ neba i zeme, on je váš pokoj. Nik vám, deti moje, nemôže dať pokoj ako on, ktorý je Kráľ pokoja. Preto sa mu pokloňte vo svojich srdciach, zvoľte si ho a budete mať radosť v ňom. On vás požehná svojím požehnaním pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2005

Ďalej

2007