2007

25. januára 2007

„Drahé deti! Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto vo vašich rodinách a čítajte ho. Tak spoznáte modlitbu srdcom a vaše myšlienky budú v Bohu. Nezabúdajte, že ste pominuteľní ako kvet v poli, ktorý zďaleka vidno, ale v okamihu sa pominie. Deti moje, zanechajte znak dobroty a lásky kdekoľvek prechádzate, a Boh vás požehná hojnosťou svojho požehnania. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2007

„Drahé deti! Otvorte svoje srdce Božiemu milosrdenstvu v tomto pôstnom čase. Nebeský Otec chce každého z vás zbaviť otroctva hriechu. Preto, deti moje, využite tento čas a cez stretnutie s Bohom v spovedi zanechajte hriech a rozhodnite sa pre svätosť. Urobte to z lásky k Ježišovi, ktorý vás všetkých vykúpil svojou krvou, aby ste boli šťastní a v pokoji. Nezabudnite, deti moje, vaša sloboda je vašou slabosťou, preto nasledujte moje posolstvá s vážnosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2007

„Drahé deti! Chcem sa vám zo srdca poďakovať za vaše pôstne sebazaprenia. Chcem vás povzbudiť, aby ste s otvoreným srdcom aj naďalej prežívali pôst. Pôstom a zriekaním, deti moje, budete silnejší vo viere. V Bohu nájdete pravý pokoj prostredníctvom každodennej modlitby. Som s vami a nie som unavená. Chcem vás všetkých vziať so sebou do raja, preto sa každodenne rozhodnite pre svätosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2007

„Drahé deti! Aj dnes vás znovu pozývam k obráteniu. Otvorte svoje srdcia. Toto je milostivý čas, kým som s vami, využite ho. Povedzte: ,Toto je čas pre moju dušu.‘ Som s vami a milujem vás nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2007

„Drahé deti! Modlite sa so mnou k Duchu Svätému, aby vás pri hľadaní Božej vôle zaviedol na cestu vašej svätosti. A vy, ktorí ste ďaleko od modlitby, obráťte sa a hľadajte v tichosti svojho srdca spásu svojej duše a nasýťte ju modlitbou. Žehnám vás všetkých jednotlivo svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2007

„Drahé deti! Aj dnes vás s veľkou radosťou vo svojom srdci pozývam k obráteniu. Deti moje, nezabúdajte, že ste všetci dôležití v tomto veľkom pláne, ktorý Boh riadi cez Medžugorie. Boh chce obrátiť celý svet a pozvať ho k spáse a na cestu k nemu, ktorý je počiatok aj koniec všetkého bytia. Osobitným spôsobom, deti moje, všetkých vás pozývam z hĺbky svojho srdca, aby ste sa otvorili tejto veľkej milosti, ktorú vám Boh dáva tu cez moju prítomnosť. Chcem sa každému z vás poďakovať za obety a modlitby. Som s vami a všetkých vás žehnám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2007

„Drahé deti! Dnes, v deň patróna vašej farnosti, pozývam vás nasledovať životy svätých. Nech sa vám stanú príkladom a povzbudením k svätému životu. Nech je vám modlitba ako vzduch, ktorý dýchate, a nie ťarcha. Deti moje, Boh vám chce odkryť svoju lásku a vy zažijete radosť, že ste moji milovaní. Boh vás požehná a dá vám hojnosť milosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2007

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k obráteniu. Nech váš život, deti moje, bude odrazom Božej dobroty a nie nenávisti a nevery. Modlite sa, deti moje, aby sa vám modlitba stala životom. Tak spoznáte vo svojom živote pokoj a radosť, ktorú Boh dáva tým, ktorí majú otvorené srdce pre jeho lásku. A vy, ktorí ste ďaleko od Božieho milosrdenstva, kajajte sa, aby sa Boh nestal hluchým k vašim modlitbám a aby nebolo pre vás neskoro. Preto sa obráťte v tomto milostivom čase a dajte Boha na prvé miesto vo svojom živote. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2007

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam, aby vaše srdcia planuli ešte vrúcnejšou láskou k Ukrižovanému a nezabúdajte, že z lásky k vám dal svoj život, aby ste boli spasení. Deti moje, rozjímajte a modlite sa, aby sa vaše srdce otvorilo Božej láske. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2007

„Drahé deti! Boh ma poslal medzi vás z lásky, aby som vás viedla po ceste spásy. Mnohí ste otvorili svoje srdcia a prijali moje posolstvá, ale mnohí sa stratili na tejto ceste a nikdy nespoznali celým srdcom Boha lásky. Aj preto vás pozývam, aby ste vy boli láskou a svetlom, kde je tma a hriech. Som s vami a všetkých vás žehnám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2007

„Drahé deti! Dnes, keď slávite Krista Kráľa všetkého tvorstva, želám si, aby on bol kráľom vášho života. Len cez darovanie, deti moje, môžete pochopiť dar Ježišovej obety na kríži za každého z vás. Deti moje, darujte Bohu čas, aby vás premenil a naplnil svojou milosťou, aby ste sa vy stali milosťou pre druhých. Ja som pre vás, deti moje, milostivý dar lásky, ktorý prichádza od Boha pre tento nepokojný svet. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2007

„Drahé deti! S veľkou radosťou vám prinášam Kráľa pokoja, aby vás požehnal svojím požehnaním. Pokloňte sa mu a darujte čas Stvoriteľovi, za ktorým túži vaše srdce. Nezabudnite, že ste pútnici na tejto zemi, a že veci vám môžu dať malé radosti, ale prostredníctvom môjho Syna vám je darovaný večný život. Preto som s vami, aby som vás viedla k tomu, po čom túži vaše srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2006

Ďalej

2008