2008

25. januára 2008

„Drahé deti! S dobou pôstu sa blížite času milosti. Vaše srdce je ako pooraná zem a je pripravené prijať plod, ktorý vyrastie v dobro. Deti moje, vy si slobodne môžete vybrať dobro alebo zlo. Preto vás pozývam: modlite sa a postite. Zasaďte radosť a plod radosti bude rásť vo vašich srdciach pre vaše dobro a druhí ho uvidia a prijmú prostredníctvom vášho života. Zrieknite sa hriechu a zvoľte si večný život. Som s vami a prihováram sa za vás u svojho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. februára 2008

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás znovu pozývam k modlitbe a zriekaniu. Nech je váš deň pretkaný malými vrúcnymi modlitbami za všetkých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. marca 2008

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste pracovali na osobnom obrátení. Ešte ste ďaleko od stretnutia s Bohom vo svojom srdci. Preto venujte čo najviac času modlitbe a poklone Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, aby vás on menil a vložil do vašich sŕdc živú vieru a túžbu po večnom živote. Všetko je pominuteľné, deti moje, len Boh je nepominuteľný. Som s vami a s láskou vás povzbudzujem. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2008

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam, aby ste rástli v Božej láske ako kvet, ktorý cíti teplé lúče jari. Tak aj vy, deti moje, vzrastajte v Božej láske a prinášajte ju všetkým tým, ktorí sú ďaleko od Boha. Hľadajte Božiu vôľu a robte dobro tým, ktorých vám Boh postavil na vašu cestu a buďte svetlom a radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. mája 2008

„Drahé deti! V tomto milostivom čase, keď mi Boh dovolil byť s vami, znovu vás, deti moje, pozývam k obráteniu. Pracujte osobitným spôsobom na obrátení sveta, kým som s vami. Boh je milosrdný a dáva osobitné milosti, a preto ich žiadajte prostredníctvom modlitby. Som s vami a nenechávam vás samých. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júna 2008

„Drahé deti! Aj dnes vás s veľkou radosťou vo svojom srdci pozývam, aby ste ma nasledovali a počúvali moje posolstvá. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Som s vami a všetkých vás žehnám so svojím Synom Ježišom, Kráľom pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2008

„Drahé deti! V tomto čase, keď myslíte na telesný oddych, vás pozývam k obráteniu. Modlite sa a pracujte tak, aby vaše srdce túžilo po Bohu Stvoriteľovi, ktorý je skutočným odpočinkom vašej duše a vášho tela. Nech vám on zjaví svoju tvár a nech vám daruje svoj pokoj. Som s vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. august 2008

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k osobnému obráteniu. Vy buďte tí, ktorí sa kajajú a svojím životom budú svedčiť, milovať, odpúšťať a prinášať radosť Zmŕtvychvstalého do tohto sveta, kde môj Syn zomrel a kde ľudia necítia potrebu, aby ho hľadali a odkrývali vo svojom živote. Klaňajte sa (Ježišovi) a nech sa vaša nádej stane nádejou tým srdciam, ktoré nemajú Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. septembra 2008

„Drahé deti! Nech sa váš život znovu stane rozhodnutím pre pokoj. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a nezabudnite, že žijete v milostivom čase, v ktorom vám Boh cez moju prítomnosť dáva veľké milosti. Deti moje, neuzatvárajte sa, ale využite tento čas a žiadajte si dar pokoja a lásky pre svoj život, aby ste sa stali svedkami pre druhých. Žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2008

„Drahé deti! Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom vašich modlitieb zastavil satanov plán s touto zemou, ktorá je každým dňom stále ďalej od Boha a namiesto Boha stavia seba a ničí všetko, čo je krásne a dobré v dušiach každého z vás. Preto, deti moje, ozbrojte sa modlitbou a pôstom, aby ste si uvedomili, ako vás Boh miluje a plnili Božiu vôľu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. novembra 2008

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa v tomto milostivom čase modlili, aby sa malý Ježiš narodil vo vašom srdci. On, ktorý samotný je pokoj, nech cez vás daruje pokoj celému svetu. Preto, deti moje, neustále sa modlite za tento rozbúrený svet bez nádeje, aby ste sa vy stali svedkami pokoja pre všetkých. Nech nádej preteká vašimi srdcami ako rieka milosti.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2008

„Drahé deti! Naháňate sa, pracujete, hromadíte, ale bez požehnania. Nemodlíte sa! Dnes vás pozývam, aby ste sa zastavili pred jasličkami a rozjímali o Ježišovi, ktorého vám aj dnes dávam, aby vás požehnal a pomohol vám pochopiť, že bez neho nemáte budúcnosť. Preto, deti moje, odovzdajte svoje životy do Ježišových rúk, aby vás on viedol a chránil od každého zla. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

2007

Ďalej

2009