Jakov Čolo

25. decembra 1998

„Drahé deti! Dnes, na narodeniny môjho Syna, je moje srdce naplnené nesmiernou radosťou, láskou a pokojom. A ako vaša matka si želám, aby každý z vás pocítil vo svojom srdci tú istú radosť, pokoj a lásku. Preto sa nebojte otvoriť svoje srdce a úplne sa odovzdať Ježišovi, pretože len tak môže vojsť do vášho srdca a naplniť ho láskou, pokojom a radosťou. Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

25. decembra 1999

„Drahé deti! Dnes, na narodeniny môjho Syna, keď je moje srdce naplnené nesmiernou radosťou a láskou, pozývam vás, aby ste sa úplne otvorili a úplne odovzdali Bohu. Vyhoďte všetku tmu zo svojho srdca a dovoľte Božiemu svetlu a Božej láske, aby vstúpili do vášho srdca a prebývali tam navždy. Buďte nositeľmi Božieho svetla a lásky všetkým ľuďom, aby všetci vo vás a cez vás mohli cítiť a zakúsiť pravé svetlo a lásku, ktorú vám môže dať iba Boh. Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

25. decembra 2000
„Drahé deti! Dnes, keď sa narodil Ježiš a svojím narodením prináša nesmiernu radosť, lásku a pokoj, zvlášť vás pozývam, aby ste povedali Ježišovi svoje ÁNO. Otvorte svoje srdcia, aby do nich vstúpil Ježiš, prebýval v nich a cez vás začal pôsobiť. Len tak budete môcť pochopiť skutočnú krásu Božej lásky, radosti a pokoja. Drahé deti, radujte sa z Ježišovho narodenia a modlite sa za všetky srdcia, ktoré sa Ježišovi neotvorili, aby Ježiš mohol vstúpiť do každého ich srdca a cez ne mohol začať pôsobiť. Aaby sa tak každý človek stal príkladom skutočného človeka, cez ktorého pôsobí Boh.“

25. decembra 2001

„Drahé deti! Dnes, keď sa vám Ježiš znovu narodil, chcem vás zvlášť pozvať k obráteniu. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za obrátenie svojich sŕdc, aby sa Ježiš narodil vo vás všetkých, aby vo vás prebýval a vládol celou vašou bytosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2002

„Drahé deti! Dnes, v deň lásky a pokoja, s Ježišom v náručí pozývam vás k modlitbe za pokoj. Deti moje, bez Boha a modlitby nemôžete dosiahnuť pokoj. Preto, deti moje, otvorte svoje srdcia, aby sa Kráľ pokoja narodil vo vašom srdci. Len takýmto spôsobom môžete dosvedčovať a prinášať Boží pokoj tomuto nepokojnému svetu. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

25. decembra 2003

„Drahé deti! Dnes, keď vám Ježiš chce osobytným spôsobom darovať svoj pokoj, pozývam vás, aby ste sa modlili za pokoj vo svojich srdciach. Deti moje, bez pokoja vo svojich srdciach nemôžete pocítiť lásku a radosť z Ježišovho narodenia. Preto, deti moje, zvlášť dnes otvorte svoje srdcia a začnite sa modliť. Len prostredníctvom modlitby a úplného odovzdania sa vaše srdce naplní Ježišovou láskou a pokojom. Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

25. decembra 2004

„Drahé deti! Dnes, v deň milosti s malým Ježišom v náručí vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a začali sa modliť. Deti moje, proste Ježiša, aby sa narodil v každom vašom srdci a aby ovládol vaše životy. Modlite sa za milosť, aby ste ho spoznali vždy a v každom človeku. Deti moje, žiadajte si od Ježiša lásku, pretože len s Božou láskou dokážete milovať Boha a všetkých ľudí. Všetkých vás nosím vo svojom srdci a dávam vám svoje materinské požehnanie.”

25. decembra 2005

„Drahé deti! Dnes s Ježišom v náručí vás zvlášť pozývam k obráteniu. Deti moje, počas celého tohto obdobia, ktoré mi Boh dovolil byť s vami, neustále som vás pozývala k obráteniu. Mnohé vaše srdcia ostali zatvorené. Deti moje, Ježiš je pokoj, láska, radosť, a preto sa rozhodnite pre Ježiša. Začnite sa modliť. Proste ho o dar obrátenia. Deti moje, len s Ježišom môžete mať pokoj, radosť a srdce naplnené láskou. Deti moje, milujem vás. Som vaša matka a dávam vám svoje materinské požehnanie.“

25. decembra 2006

„Drahé deti! Dnes je veľký deň radosti a pokoja. Radujte sa so mnou. Deti moje, zvlášť vás pozývam k svätosti vo vašich rodinách. Želám si, deti moje, aby každá vaša rodina bola svätá a aby Božia radosť a pokoj, ktoré vám dnes Boh osobitným spôsobom posiela, zavládli a prebývali vo vašich rodinách. Deti moje, dnes v tento deň milosti otvorte svoje srdcia, rozhodnite sa pre Boha a dajte ho na prvé miesto vo svojej rodine. Som vaša Matka. Milujem vás a dávam vám svoje materinské požehnanie.“

25. decembra 2007

„Drahé deti! Dnes vás zvláštnym spôsobom pozývam, aby ste sa otvorili Bohu. Nech sa každé srdce stane miestom Ježišovho narodenia. Deti moje, celý tento čas, kedy mi Boh dovoľuje, aby som bola s vami, vás chcem viesť k radosti večného života. Deti moje, jediná pravá radosť vášho života je Boh. Preto, deti moje, nehľadajte radosť v pozemských veciach, ale otvorte svoje srdcia a prijmite Boha. Deti moje, všetko je pominuteľné, iba Boh ostane vo vašom srdci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2008

„Drahé deti! Dnes vás osobitne pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Bez Boha nemôžete mať pokoj a ani žiť v pokoji. Preto, deti moje, dnes, v tento milostivý deň otvorte svoje srdcia Kráľovi pokoja, aby sa narodil vo vás a aby vám udelil svoj pokoj. Vy buďte nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2009

„Drahé deti! Celý tento čas, kedy mi Boh osobitným spôsobom dovoľuje, aby som bola s vami, vás chcem viesť cestou, ktorá vedie k Ježišovi a vašej spáse. Deti moje, iba v Bohu môžete nájsť spásu, a preto vás zvlášť v tento milostivý deň s malým Ježišom v náručí pozývam: dovoľte Ježišovi, aby sa narodil vo vašich srdciach. Iba s Ježišom v srdci môžete kráčať cestou spásy a večného života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2010

„Panna Mária mi hovorila o tajomstvách a nakoniec povedala: modlite sa, modlite sa, modlite sa.“

25. decembra 2011

„Drahé deti! Dnes vás chcem osobitným spôsobom viesť a odovzdať svojmu Synovi. Deti moje, otvorte svoje srdcia a dovoľte Ježišovi, aby sa vo vás narodil, pretože iba tak, deti moje, budete môcť aj vy sami zažiť svoje nové narodenie a vydať sa s Ježišom vo svojich srdciach na cestu spásy. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2012

„Drahé deti! Darujte mi svoj život a úplne sa mi odovzdajte, aby som vám mohla pomôcť pochopiť moju materinskú lásku a lásku môjho Syna k vám. Deti moje, nesmierne vás milujem a dnes osobitným spôsobom v deň narodenia môjho Syna chcem každého z vás prijať do svojho srdca a vaše životy darovať svojmu Synovi. Deti moje, Ježiš vás miluje a dáva vám milosť, aby ste žili v jeho milosrdenstve, ale mnohých vašich sŕdc sa zmocnil hriech a žijete v temnote. Preto, deti moje, nečakajte, povedzte nie hriechu a svoje srdcia odovzdajte môjmu Synovi, lebo iba tak budete môcť zažiť Božie milosrdenstvo a s Ježišom vo vašich srdciach sa vydať na cestu spásy.“

25. decembra 2013

„Deti moje, Ježiš si dnes osobitným spôsobom chce urobiť príbytok v každom vašom srdci a zdieľať s vami každú vašu radosť i bolesť.
Preto, deti moje, dnes osobitným spôsobom nahliadnite do svojich sŕdc a spýtajte sa, či sa naozaj narodením Ježiša pokoj a radosť zmocnili vašich sŕdc. Deti moje, nežite vo tme, túžte po svetle a Božej spáse. Deti, rozhodnite sa pre Ježiša a darujte mu svoj život a svoje srdce, pretože len tak bude môcť Najvyšší pôsobiť vo vás a cez vás.“

25. decembra 2014

„Drahé deti! Dnes, v tento milostivý deň si želám, aby sa každé vaše srdce stalo betlehemskou maštaľkou, v ktorej sa narodil Spasiteľ sveta. Som vaša matka, ktorá vás nesmierne miluje a stará sa o každého z vás. Preto, deti moje, odovzdajte sa matke, aby mohla každé vaše srdce i váš život položiť pred malého Ježiša, pretože len tak, deti moje, budú vaše srdcia svedkami každodenného Božieho narodenia vo vás. Dovoľte Bohu, aby prežiaril vaše životy svetlom a vaše srdcia radosťou, aby mohli každodenne osvecovať cestu a byť príkladom pravej radosti pre druhých, ktorí žijú v tme a nie sú otvorení Bohu a jeho milostiam. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2015

„Drahé deti, celé tieto roky, ktoré mi Boh dovoľuje byť s vami, sú znakom nesmiernej lásky, ktorú má Boh ku každému z vás a znakom ako veľmi  vás Boh miluje. Deti moje, koľké milosti vám Najvyšší dal a koľké vám chce ešte darovať. Ale deti moje, vaše srdcia sú zatvorené, žijú v strachu a nedovoľujú  Ježišovi, aby sa jeho láska a jeho pokoj zmocnili vašich sŕdc a zavládli vo vašich životoch. Žiť bez Boha znamená žiť v tme a nikdy nespoznať Otcovu lásku a jeho starostlivosť o každého z vás. Preto, deti moje, dnes osobitným spôsobom proste Ježiša, aby ste oddnes prežili vo svojom živote nové narodenie sa v Bohu a aby sa váš život stal svetlom, ktoré bude z vás vyžarovať. Takýmto spôsobom sa stanete svedkami Božej prítomnosti vo svete i každému človeku, ktorý žije v tme.  Deti moje, milujem vás a každodenne sa za vás prihováram u Najvyššieho. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2016

„Drahé deti! Dnes, v tento milostivý deň vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Deti, prišla som sem ako Kráľovná pokoja a toľkokrát som vás pozvala, aby ste sa modlili za pokoj. Ale, deti, vaše srdcia sú nepokojné. Hriech vám bráni, aby ste sa úplne otvorili milosti a pokoju, ktorý vám chce Boh darovať. Aby ste žili pokoj, deti moje, musíte mať pokoj najprv vo svojich srdciach a byť úplne odovzdaný Bohu a jeho vôli. Nehľadajte pokoj a radosť v pozemských veciach, pretože to všetko je pominuteľné. Túžte po dokonalom milosrdenstve a pokoji, ktorý pochádza iba od Boha a len tak budú vaše srdcia naplnené skutočnou radosťou. Iba takýmto spôsobom sa budete môcť stať svedkami pokoja v tomto nepokojnom svete. Som vaša matka a prihováram sa za každého z vás u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2017

„Drahé deti! Dnes, v tento milostivý deň, vás pozývam, aby ste prosili od Pána dar viery. Deti moje, rozhodnite sa pre Boha a začnite žiť a veriť v to, k čomu vás Boh pozýva. Veriť, deti moje, znamená odovzdať svoje životy do Božích rúk, do rúk Pána, ktorý vás stvoril a ktorý vás nesmierne miluje. Nebuďte veriaci len slovami, ale žite a vydávajte svedectvo vašej viery skutkami a vašim osobným príkladom. Rozprávajte sa s Bohom ako s vašim Otcom. Otvorte i odovzdajte mu vaše srdcia a uvidíte ako sa vaše srdcia menia a ako sa váš život bude diviť Božím skutkom vo vašom živote. Deti moje, neexistuje život bez Boha, a preto ako vaša matka sa prihováram a prosím svojho Syna, aby obnovil vaše srdcia a aby váš život naplnil svojou nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2018

„Drahé deti, v tento milostivý deň vás zvlášť pozývam k láske. Deti moje, Boh vás nesmierne miluje, a preto, deti moje, plní dôvery, nepozerajúc nazad a bez strachu, úplne mu odovzdajte vaše srdcia, aby ich Boh naplnil svojou láskou. Nebojte sa veriť jeho láske a milosrdenstvu, pretože jeho láska je silnejšia od každej vašej slabosti a strachu. Preto, deti moje, plní lásky vo vašich srdciach dôverujte Ježišovi a povedzte mu svoje áno, pretože on je jedinou cestou, ktorá vás vedie k večnému Otcovi.“

25. decembra 2019

„Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a prosili Ježiša, aby upevnil vašu vieru. Deti, cez modlitbu srdcom, vieru a skutky spoznáte, čo znamená žiť úprimný kresťanský život. Častokrát, deti, váš život a vaše srdcia zachváti tma, bolesť a kríže. Nezapochybujte vo viere a nepýtajte sa prečo, pretože si myslíte, že ste sami a opustení, ale otvorte svoje srdcia, modlite sa a pevne verte. A vtedy vaše srdcia pocítia Božiu blízkosť i to, že vás Boh nikdy neopúšťa a že je v každom okamihu pri vás. Skrze modlitbu a vieru Boh odpovie na každé vaše prečo a každú vašu bolesť, tmu a kríž premení na svetlo. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. decembra 2020

„Drahé deti, aj dnes je Ježiš tu pri vás, aj vtedy, keď si myslíte, že ste sami a že neexistuje svetlo vo vašom živote. On je tu a nikdy vás neopustil ani sa od vás nevzdialil. Svetlo jeho narodenia osvecuje tento svet i váš život. Jeho srdce je pre vás vždy otvorené, aby prijal každé vaše utrpenie, každú skúšku, strach i potrebu. Jeho ruky sú k vám vystreté, aby vás objal ako Otec a povedal vám, ako veľmi ste pre neho dôležití, ako vás miluje a stará sa o svoje deti. Deti, je vaše srdce otvorené pre Ježiša? Odovzdali ste úplne svoj život do jeho rúk? Prijali ste Ježiša ako svojho Otca, na ktorého sa môžete vždy obrátiť a  v ňom nájsť vždy útechu a všetko to, čo potrebujete, aby ste žili pravú vieru? Preto, deti moje, odovzdajte svoje srdcia Ježišovi a dovoľte, aby zavládol vo vašich životoch, pretože len tak budete môcť prijať prítomnosť a konfrontovať sa so svetom, v ktorom dnes žijete. S Ježišom sa vytráca všetok strach, utrpenie i bolesť, pretože vaše srdce prijíma jeho vôľu a všetko to, čo príde do vášho života. Ježiš vám dá vieru, aby ste všetko prijali a nič vás od neho nevzdiali, pretože On vás drží pevne za ruku a nedovolí, aby ste sa vzdialili a stratili v ťažkých chvíľach, pretože on sa stal Pánom vášho života. Žehnám vás svojím materinským požehnaním.“  

25. december 2021

„Drahé deti, vy ste a voláte sa Božie deti. Keby len vaše srdcia pocítili tú nesmiernu lásku, ktorú má Boh k vám, vaše srdcia by sa mu klaňali a ďakovali mu v každom okamihu vášho života. Preto, deti moje, dnes v tento milostivý deň otvorte svoje srdcia a proste Pána o dar viery, aby ste sa skutočne mohli stať dôstojní mena Božích detí, ktoré čistým srdcom ďakujú a uctievajú svojho nebeského Otca. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

Predchádzajúce

Ivanka Elezová

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. december 2018